1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Oktatók által ajánlott szakdolgozati és OTDK-témák hebraisztika szakon

(BA és MA szinten, judaisztika, bibliatudomány…)

Az alábbi oldal a szakdolgozati témaválasztáshoz kíván segítséget nyújtani. Egyúttal azt is bemutatjuk, hogy mely folyó kutatási projektekben vehetnek részt a hallgatók, akik ugyanitt témaötleteket is találhatnak OTDK-dolgozatokhoz. További kapcsolódó oldalak:

* Korábban elkészült szakdolgozatok
* További ajánlott szakdolgozati témák a magyarországi judaisztika köréből
* Útmutató szakdolgozat megírásához

Hallgatóinkat arra biztatjuk, hogy minél hamarabb kezdjenek el gondolkodni szakdolgozati témákon, és a leadási határidő előtt legkésőbb 10-12 hónappal vegyék fel a kapcsolatot – akár csak érdeklődési szinten is – kiszemelt témavezetőjükkel. Nem főszakos diákjaink is megkereshetik szakunk oktatóit, ha hebraisztikai témában terveznek szakdolgozatot írni.

Egy szakdolgozat megírása is tanulási folyamat, amelyhez három tényező – a hallgató, a témavezető és a téma – összhangja szükséges. A hallgató lelkesedése a téma iránt csupán egyik feltétele a sikeres szakdolgozatnak. A témavezető hozzáértése, valamint tapasztalata (mely kérdés megkutatása reális egy szakdolgozat keretében, mihez van hozzáférhető szakirodalom, hol várható érdekes eredmény, és így tovább) két további. Következésképp minden szakdolgozat végső témája a témavezető és a témavezetett közötti hosszú párbeszéd eredményeként alakul ki. Erre a párbeszédre több hónapot is rá kell szánni, még a szakdolgozati címleadást megelőzően.

Vannak hallgatók, akik határozott elképzeléssel keresnek meg egy-egy oktatót, olyan témában, amelyek nem feltétlenül szerepelnek az alábbi felsorolásban. Ezt a gyakorlatot szakunk oktatói mindenképp pártolják. Ugyanakkor többen úgy vélik, az is nagyon hasznos stratégia mindkét fél szempontjából, ha a hallgató a kiszemelt témavezető szűkebb szakterületéhez, érdeklődési köréhez, esetleg folyó kutatási programjához illeszkedő témát választ. Továbbá, folytatni kívánjuk azt a szakunk alapítása óta meglévő hagyományt is, amely a magyar-zsidó történelem hebraisztikai szakértelmet igénylő kutatási kérdéseire irányítja hallgatóink figyelmét.

Bányai Viktória

BA-s szakdolgozati témák:

Egy kisebb zsidó temető sírfeliratai (teljes feldolgozás: szövegek, a nevek egyeztetése anyakönyvekkel és levéltári iratokkal, szociológiai stb. elemzés)

Zsinagóga-feliratok, zsinagógai tárgyak feliratai – területi alapon gyűjtés, értelmezés

A Dohány utcai zsinagóga feliratának ötletbörzéje – MZSL anyagából

Magyarországon megjelent héber nyelvű periodikák katalógusa

MA-s szakdolgozati témák:

Magyarországi héber költők – vagy egy életmű feldolgozása (pl. Bacher Simon, Löwisohn Salamon, Schönfeld Barukh, Stern Mendel), vagy egy folyóiratban (Bikkuré ha-ittim / Kochvé Jichakban) megjelent versek

Héber nyelvű beszédek, prédikációk, köszöntések stb. nyomtatásban Magyarországon, különös tekintettel a magyar történeti vonatkozásokra

Az 1838. évi pest-budai árvíz zsidó (részben: héber nyelvű) irodalma (Bach, Kohn, Löwy, Weil)

Magyar zsidó archontográfia (rabbik, hitközségek elnökök, névsorok, életrajzi adatok, pályaképek): egy-egy megye feldolgozása

Magyarországi zsidó személy-/utónevek: hagyományok, nyelvi hatások, divatok (18-20. század)

A pesti kis jesiva, 1958-68

Biró Tamás

Rabbinikus és középkori, héber nyelvű csillagászati források elemzése (naptártörténettel, egyes halakhikus fogalmakkal kapcsolatos kérdések;  a csillagászat művelése, mint bibliaértelmezési forma) [MA vagy OTDK]

A bibliai szöveg ambivalenciái, mint a midrási értelmezés kiindulópontjai [MA vagy OTDK]

A zsidó vallás rítusai kognitív vallástudományi megközelítésben [BA, MA, OTDK]

Anan ben David Széfer ha-micvot c. műve néhány szakaszának elemzése akár nyelvi, akár vallástudományi szempontból [BA, OTDK]

Elzász Bernát, a Rabbiképző és a bibliakritika (egy 2013-ban megjelent cikk által nyitva hagyott, kutatható kérdések) [BA, OTDK]

A LCAAJ dialektometriai feldolgozásában való részvétel [részvétel kutatási projektben]

Az északnyugati sémi nyelvek dialektometriai elemzése [OTDK]

A judeo-nyelvek kialakulásának számítógépes modellezése [részvétel kutatási projektben]

* További információk Biró Tamás honlapján.

Buzási Gábor

1. Bibliatudomány
2. Zsidóság a görög-római korban
3. Zsidóság és kereszténység

Koltai Kornélia

(Egyszerre szakdolgozati és OTDK-témák.)

A Héber Biblia egyes részeinek / választott korpuszának nyelvi és stilisztikai szempontú feldolgozásai (fenntartva a lehetőséget az összehasonlító szempontú elemzéseknek is, valamint további, egyéni ötleteknek):

Bizonyos könyvek (pl. Deuteronomium; Ezékiel stb.) vagy műfajok (pl. a [fogság utáni] kispróféták; a himnuszok stb.) vagy szövegtípusok (pl. a [klasszikus korszakbeli] történeti elbeszélések; az esküformulák stb.) nyelvi és stilisztikai szempontú elemzése – kitekintve a lehetséges történeti, leíró, és (történeti) szociolingvisztikai-pragmatikai nyelvi vonatkozásokra, valamint  a retorikai szempontokra, irodalmi értékre és hatásokra.

 A Héber Biblia egyes részeinek / választott korpuszának (történeti) szociolingvisztikai-pragmatikai elemzése (fenntartva a lehetőséget az összehasonlító szempontú elemzéseknek is, valamint további, egyéni ötleteknek):

- beszélt nyelvi elemek / az élőbeszédre jellemző fordulatok vizsgálata;
- diskurzuselemzések;
- a diskurzusjelelők mint a kommunikációs stratégia eszközeinek vizsgálata;
- a különböző beszédaktusok elemzése;
- a különböző implikatúrák bemutatása;
- a társalgási maximák vizsgálata;
- bizonyos műfajra, bizonyos társadalmi rétegre, bizonyos prófétai hagyományra stb. jellemző nyelvi jegyek vizsgálata a kommunikáció eredményességével összefüggésben.

 A Héber Biblia egyes részeinek irodalmi szempontú elemzése (fenntartva a lehetőséget a komparatív elemzéseknek is, valamint további, egyéni ötleteknek):

Választott szakaszok pl. hagyományos verstani, narratológiai, gender-szempontú, queer-olvasatú stb. megközelítései, vizsgálatai.

 Arámi nyelvi és irodalmi, valamint bibliai arámi vs. targumi arámi, és héber-arámi összehasonlító vizsgálatok - a nélkülözhetetlen vallás-, kultúrtörténeti stb. vonatkozások figyelembevételével (fenntartva a lehetőséget további, egyéni ötleteknek is):

- Az egyes targumok (pl. Onkelosz, Jonatán, Pszeudo-Jonatán, Neofiti 1. stb.) nyelvi és irodalmi sajátosságainak vizsgálata meghatározott-kijelölt korpusz alapján (a nyelvi vizsgálat valamennyi nyelvi szintre kiterjed, az irodalmi szempontú vizsgálat magában foglalja a szerkezeti elemzést, a motívumok, a szóképek és alakzatok elemzését stb.).
- Hogyan viszonyul a választott targum nyelve (meghatározott korpusz alapján) a Héber Bibliában jelenlévő arámi szakaszok nyelvéhez? ([történeti] nyelvi, stilisztikai komparatisztika).
- Az egyes targumok nyelvi és irodalmi megformáltságának vizsgálata a Héber Biblia-beli párhuzamos szövegek nyelvi és irodalmi megformáltságának fényében (meghatározott korpusz alapján).

 A bibliafordítások vizsgálata (fenntartva a lehetőséget a további összehasonlító szempontú elemzéseknek is, valamint más, egyéni ötleteknek):

- Az egyes targumoknak mint a Héber Biblia fordításainak vizsgálata (meghatározott korpusz alapján): a modern (biblia)fordítástudomány fogalmi apparátusával és metodikájával.
- Magyar bibliafordítás(ok) vizsgálata (meghatározott korpusz alapján): a modern (biblia)fordítástudomány fogalmi apparátusával és metodikájával.

Vizsgálódások a magyar-zsidó irodalomban (fenntartva a lehetőséget a további összehasonlító szempontú elemzéseknek is, valamint más, egyéni ötleteknek):

- Választott magyar-zsidó költő vagy író munkásságának vizsgálata meghatározott szempont alapján (pl. bibliai motívumok vizsgálata a költészetében; saját zsidóságára [egyéni sorsra/vallási szimbólumokra/a zsidó történelemre és kultúrára stb.] utaló fordulatok és képek a novellisztikájában stb.).
- Irodalmi trendek (áramlatok, irányzatok) vizsgálata a magyar-zsidó irodalomban (alkotók vagy alkotói csoportok pl. lírai munkásságának a vizsgálata, összevetve a kor hivatalos vagy népszerű irodalmi áramlataival stb.).
- A magyar-zsidó irodalom hatása a magyar-nem zsidó irodalomra (pályák és művek, folyóiratok és irodalmi csoportosulások hatása meghatározott [a választott] korban stb.).
- A magyar-zsidó irodalomban kimutatható külföldi irodalmi hatások (választott korszak műveinek elemzésével).

Turán Tamás

(Leginkább MA-szintű szakdolgozatként elkezdhető, disszertációként folytatható témák.)

Szám- és személyváltások (egyes szám – többes szám, ill. második személy – harmadik személy) a Tórában/Prófétákban/Zsoltárokban stb.

Simon bar Johai és a parancsolatok értelmezése a talmudi irodalomban

A „fontos ember” (adam hasuv) mint halakhikus megfontolás (a talmudi / poszttalmudi irodalomban)

A „jelentős anyagi veszteség” (heszron kisz) mint halakhikus megfontolás (a talmudi / poszttalmudi irodalomban)

Az „istenkáromlás” (hillul ha-sem) jelentésváltozásai a zsidó gondolkodásban és jogban (ókor/középkor/újkor)

A jesiva, mint intézmény 1686 utáni kezdeményei és története Magyarországon

Szervezett szentföldi utazások a magyar zsidóságban (történelmi-levéltári jelleggel)

A közép-európai fürdőhelyek zsidó szociológiája (és halakhája); a fürdőhelyek mint „területen kívüli” kommunikációs tér: magyarországi források

Egy adott magyarországi héber (rabbinikus) folyóirat tartalmi feltárása

„Szombattartó szövetkezetek” Magyarországon a 2. világháború után (jelentős részben oral history)

Szakdolgozati témák a magyarországi zsidó történelem és kultúra tárgykörében

* Ajánlott szakdolgozati témák

Tanszéken kívüli konzulensek témajavaslatai

A pesti zsidó község belső története a 19. sz. első felében – jegyzőkönyvek feldolgozása (Toronyi Zsuzsa javaslata)

Pesti zsinagógák szertartásai: zenei hagyományok (nuszah), kántoréletrajzok (Déri Balázs javaslata).