1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Elkészült disszertációk és szakdolgozatok - Hebraisztika szak
Dissertations and Theses in Hebrew and Jewish Studies

Az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék
/ MTA Judaisztikai Kutatóközpont
munkatársainak mint egykori egyetemi hallgatóknak,
illetve végzett hallgatóinak
judaisztikai tárgyú szakdolgozatai / disszertációi / thesisei
(1992-2004)

Theses and dissertations in the field of Jewish Studies submitted by former and present students and fellows of the Department of Assyriology and Hebrew and the Center of Jewish Studies

Megjegyzés: A mi intézetünkben megvédett dolgozatoknál csak az évszámot tüntettük fel, azoknál, amelyeket hallgatóink más szakokon vagy más intézményekben készítettek, az ezt jelző adatot is megadtuk.

PhD

Bányai Viktória, Zsidó iskolák, iskolaügy Magyarországon, 1780-1848, különös tekintettel a későbbi főváros területének zsidó népességére és intézményeire (ELTE BTK Történelem Doktori Iskola, 2001)

Csalog Eszter, A Példabeszédek könyve a Septuagintában (ELTE Ókori irodalomtudomány program, 2004)

Frojimovics Kinga, The Religious Trends of the Jewry in Hungary (Orthodox, Neolog, Status Quo Ante) between 1868/69-1950: Socio-Economic, Demographic, and Organizational Characteristics / A magyarországi zsidóság vallási irányzatainak (orthodox, neológ, status quo) szocio-gazdasági és demográfiai különbségei (1868/69-1950) (Bar-Ilan University, Ramat-Gan, 2002)

Hack Márta, Stílus és verselés Salamon Példabeszédeiben. A héber másál műfaja > és szerkezete. (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 2008)

Koltai Kornélia, Péchi Simon töredékes Biblia-fordítása (1634) (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvtörténet program, 2005)

Turán Tamás (Sinai), Chapter Three ("Elu hen ha-loqin") of Tractate Makkoth in the Babylonian Talmud: A Critical Edition and a Comprehensive Commentary (New York: Jewish Theological Seminary of America, 2004)

Zsom Dóra, Conversos in the Responsa of Sephardic Halakhic Authorities in the 15th Century (2011) (témavezető/supervisor: Dr. Komoróczy Géza)

Szakdogozat / MA thesis

Balogh Katalin, Magyar Biblia-fordítások (az eredeti héber szöveg szempontjából) (1997)

Benke László, A Comparative Study of Jewish and Christian Vernacular Bible in Medieval Italy (MA Thesis in Medieval Studies, Budapest, Central European University, 2003)

Benke László, Itáliai zsidó reneszánsz. Dante hatása Római Immánuel [Manoello] költészetében (2000)

Bíró Tamás, Csillagászati vonatkozású halákhikus kérdések (2003)

Bíró Tamás, Jichak Jiszraéli, Saar ha-samájim c. csillagászati értekezés feldolgozása (a kézirat alapján) (The Hebrew University, Jerusalem, 2001)

Buzási Gábor, Julianus és a jeruzsálemi Szentély újjáépítése (ELTE Ógörög szak, 1996) (támavezető: Dr. Kapitánffy István)

Buzási Gábor, Rabbinikus hermeneutika. A dorsé resumot és a dorsé chamurot írásmagyarázati módszerei (1997) (támavezető: Dr. Komoróczy Géza)

Csák Szilárd, A magyarországi zsidó asszimiláció és emancipáció a status quo zsidóság szemszögéből (2000)

Csalog Eszter, Korai keresztény cionizmus és annak kapcsolatai a zsidósággal - Comenius és "Izrael helyreállítása" (1994)

Dobos Károly, Jézus alakja a Koránban (ELTE BTK arab szak, 1997)

Dobos Károly, Maimonides Shemonah Peraqim című művének elemzése (1999)

Fazekas László, Márkus Nissa Weiss és a zsidó vallásreform ügye Magyarországon (ELTE BTK történelem szak, 1994)

Frojimovics Kinga, Magyar zsidó anyakönyvek katalógusa és a zsidó anyakönyvezés története Magyarországon (ELTE BTK levéltár szak, 1994)

Hack Márta, Qadôsh, Kabôd: A "szent" fogalma a bibliai hagyományban (1993)

Kelenhegyi Andor, Az Énekek éneke szerepe, jelentősége a különböző antik "fordítások", kommentárok tükrében: keresztény-zsidó polémia az első két fejezet szöveg- és kommentárhagyományában (2010) (témavezető: Dr. Kopeczky Rita)   

Kerner Tünde, Zsidó könyvkultúra Magyarországon (ELTE BTK könyvtár szak, 2000)

Kiss Andrea Zsuzsanna, Magyarországi héber nyomdák: Anyagfeltárás és részletkutatások történetükhöz (ELTE BTK könyvtár szak, 2000)

Kiss Andrea Zsuzsanna, Rabbi Weisz Miksa munkássága (2004)

Kiss Kinga, Napóleon felhívása a zsidókhoz és a zsidó diaszporák reakciója Kelet-Európában (2001)

Komoróczy Szonja Ráhel, Isaac Bashevis Singer in English and in Yiddish (ELTE BTK angol szak, 2000)

Komoróczy Szonja Ráhel, A jiddis nyelv halákhikus státusa. A nyelv kialakulásától a 19. század közepéig (2001)

Komoróczy Szonja Ráhel, The Approach of Sholem Yankev Abramovitsh to Yiddish and to Hebrew (Thesis, Oxford Centre of Hebrew and Jewish Studies, 1998)

Kónya Judit, Zsidótörvények és rendeletek (1938-1944): a gazdasági élet korlátozása a magyarországi responsum-irodalom tükrében (2005)

Kopeczky Rita, Fordítói eljárások a Biblia görög és arámi fordításaiban (2005)

Kormos Szilvia, A váci zsidó temető (2002)

Kovács Ildikó, Yiddish Poetry in America in the Interwar Years: The Translated Canon Hebrew (Thesis, Oxford Centre of Hebrew and Jewish Studies, 1998)

Kovács Ildikó, Linguistic Assimilation of Hungarian Orthodox Jewry (MA Thesis in Nationalism Studies Program, Budapest, Central European University, 2003)

Kozma Emese, A tesuva (megtérés) a haszidei Askenáz műveiben (a "Széfer Haszidim"-ben és a "Széfer ha-Rokéah"-ban (2002)

Kövér András, A szülői tekintély a halákha történetében: A lázadó és engedetlen fiú (1997)

Lászlók Judit, Eszkatológia a Zsoltárok könyvében: a 110. zsoltár értelmezéstörténete az ókori fordítások, a rabbinikus interpretációk és az Újszövetség fényében (2011) (témavezető: Dr. Koltai Kornélia) 

Marossy Attila, Az Úr szenvedő szolgája. Jes 52,13-53,12 magyarázata (Evangélikus Teológiai Akadémia, 1997)

Marossy Attila, Resut és hóva. Néhány bibliai vers értelmezése a talmudi irodalomban (2004)

Peremiczky Szilvia, Hagyomány és modernség: Jeruzsálem Jehuda Amiháj költészetében (2001)

Pusztai [Bányai] Viktória, Móse Kunitzer munkássága és a héber nyelvhasználat megújulása (1995)

Rácz András, Hatalomváltás Josephus Flavius: Zsidó háború című könyvében Titus diadalívének ábrázolásain keresztül (ELTE BTK történelem szak, 2001)

Rózsahegyi Péter, az afrikai zsidóság története, különös tekintettel az új- és legújabb korra (ELTE BTK történelem szak, 2002)

Sándor [Koltai] Kornélia, Péchi Simon héber fordításai. A fennmaradt kéziratok kiadása és magyarázata: (1) Pirké avot (1997)

Sárdi Dóra, A magyar-zsidó irodalom létformái a XX. század első két évtizedében (magyar irodalom, 1998)

Strbik Andrea, Chorin Áron (19. sz. eleje) héber értekezései (1995)

Strbik Andrea, Héber nyelvtanírás Magyarországon. A magyar és magyarországi héber nyelvtanok története, 1635-1992 (ELTE BTK történelem szak, 1993)

Szabadka Katalin, Fejezetek a magyar-izraeli kapcsolatok történetéből, 1945-1956 (2005)

Szilágyi Krisztina, Keresztény művek fragmentumai a kairói genizából: Zsidók keresztény könyvei a középkori iszlám társadalomban / Fragments of Christian Writings from the Cairo Genizah: A Christian Library of Jews in Medieval Islamic Society (2005)

Urbán Erika, A pesti zsidó község belső története: Az oktatásügy 1780-1920 között (2001)

Vermes László, Héber betűs pénzveretek Budán a 13. században (1999)

Visi Tamás, Maimonides filozófiája: A világ örökkévalóságának szerepe az istenérvekben (ELTE BTK filozófia szak, 2000)

Visi Tamás, Tanulmányok a kora-újkori zsidó könyvészet köréből: A keresztények által nyomtatott Bibliák halákhikus helyzete (1998)

Visi Tamás, The Guide of the Perplexed as an Encoded Text: Towards a New Methodology (MA Thesis in Medieval Studies, Budapest, Central European University, 2002)

Welker Árpád, Istóczy Győző élete és eszméi (ELTE BTK történelem szak, 1998)

Zsengellér József, A s[z]amaritánus közösség kialakulása (1992)

Zsengellér József, The Old Testament's Northern Tradition and the Early History of the Samaritans (Dr. disszertáció, Utrecht, 1998)

Zsom Dóra, A conversók halakhikus helyzete: A házasság és a halál témája egyes 14-16. századi szefárdi döntvényezők műveiben (2005)

[Vissza / Back]