1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Ajánlott szakdolgozati és disszertációs témák hebraisztika szakon
Recommendations for theses in Hebrew and Jewish studies

A jegyzék tartalmazza mindazokat a fokozati (degree) értekezéseket (BA és MA szakdolgozat, PhD disszertáció), amelyeknek témáját a hebraisztika szak - közelebbről, a magyarországi zsidó történelem - érdekeltségi körében hallgatóinknak kidolgozásra ajánljuk. Természetesen, az alább felsoroltakon kívül is mindenki szabadon választhat magának szakdolgozati témát, a megfelelő egyeztetés mellett. A hebraisztika szakos hallgatóknak azt tanácsoljuk, hogy másik szakjukon, amennyiben ilyen van, lehetőleg szintén hebraisztikai vonatkozású, illetve héber szövegre alapozott tárgyat válasszanak.

A magyarországi zsidóság rituális körülményei a 19. század elején
A móri jesiva (Rosenthal Naftáli) a 18/19. században
A pesti zsidó község belső története a 19. sz. első felében
Az 1838. évi pest-budai árvíz zsidó (részben: héber nyelvű) irodalma (Bach, Kohn, Löwy, Weil)
Az Egyetemi Nyomda héber kiadványai és hebraista munkatársai
Az Orczy-ház (Gazdaságtörténet, szociológia, zsidó községi vonatkozások)
Az orthodox-neológ szétválás historiográfiája, viták, halákhikus érvek
Bacher Simon fordításai mint héber nyelvemlékek
Bacher Vilmos kiadatlan héber versei és fordításai
Bacher Vilmos kiegészítései saját tudományos munkáihoz (kiadatlan lapszéli jegyzetei)
Bloch Móric (Ballagi Mór) munkásságának zsidó vonatkozásai
Chorin Áron munkássága
Efrájim ha-Kohén (17. sz.) budai működése (Saar Efrájim)
Egy zsidó temető sírfeliratai (Teljes feldolgozás: szövegek, a nevek egyeztetése anyakönyvekkel és levéltári iratokkal, szociológiai stb. elemzés)
Einhorn & Einhorn Reformegylete (1848-1852): Történet, rituális felfogásuk, európai hátterük
Héber könyvcenzúra Magyarországon a 19. sz.-ban
Héber nyelvhasználat magyarországi iratokban a 17/18. sz. előtt (kiadott levéltári források, esetleg kiadatlan anyag alapján)
Héber nyelvismeret a magyar tudományosságban és szépirodalomban
Héber nyelvű beszédek, prédikációk, ajánlások, köszöntések stb. nyomtatásban Magyarországon / Erdélyben, különös tekintettel a magyar történeti vonatkozásokra
Jiddis, német, magyar nyelvhasználat a 19. században
Külföldi tudósítások a budai zsidókról Mátyás és Ulászló korában. Az adatok értelmezése a zsidó szokások szempontjából
Lerner József, "Meór ha-gola"
Magyar nyelvű zsidó prédikációs irodalom
Magyar zsidó archontográfia (Nagyobb hitközségek elnökei, zsinagógák rabbijai stb. Névsorok, életrajzi adatok, pályaképek)
Magyar zsidó Tóra- (/ Biblia-) fordítások (Nyelvi, stilisztikai, exegetikai elemzések)
Magyarországi héber költők (Egy költő életművének feldolgozása)
Magyarországi hitközségek alapszabályai (Tartalmuk és társadalmi hátterük elemzése nemzetközi összehasonlításban)
Magyarországi jiddis nyelvhasználat
Magyarországi rabbik halákhikus levelezése a török korban
Magyarországi rabbik héber, német, magyar politikai beszédei a 19. sz.-ban
Magyarországi responsumok 18/19. sz. (Egy responsum-gyűjtemény feldolgozása)
Magyarországi responsumok történeti vonatkozásai (Maharam Sik, Maharam As, Eliezer Deutsch, Ktav Szófér stb., budapestiek a két világháború között: Sussmann Viktor, Jonathan Steif, Welcz Izrael)
Magyarországi zsinagóga feliratok (Teljes corpus)
Mose Münz (18/19. sz.) héber nyelvű munkássága
Moses Mendelssohn hatása és követői Magyarországon
Naftáli ha-Kohén (16. sz.) halákhikus munkássága
Pesti zsinagógák szertartásai: Zenei hagyományok (nuszah)
Rosenthal Illés
Rosenthal Salamon
Róth Ernő halákhikus munkássága
Sabbetai Cvi mozgalmának magyarországi vonatkozásai
Szimha ha-Kohén, Széfer semot magyar adatai
Zsidó temetők Magyarországon (Egy zsidó temető feliratainak kiadása, a zsidó község szociológiai vagy történeti elemzése a temető feliratai, anyakönyvi adatok, levéltári iratok stb. alapján, különös tekintettel a héber nyelvű / régi sírkövekre)
Zsidó tudósok Magyarországon (Egy-egy tudós életének és életművének feldolgozása a zsidó tudomány körében)

[Vissza / Back]