1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Publikációs lista / Publications
Bányai Viktória PhD

* Szakmai életrajz / CV
* CV in English

Könyvek
1. Frojimovics Kinga – Komoróczy Géza – Pusztai Viktória – Strbik Andrea, A zsidó Budapest [Hungaria Judaica, 7], [A város arcai] (Budapest: Városháza – MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995)
2. Frojimovics, Kinga – Komoróczy, Géza – Pusztai, Viktória – Strbik, Andrea, Jewish Budapest. Monuments, Rites, History (Budapest: CEU Press, 1999)
3. Bányai Viktória, Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850  [Doktori mestermunkák] [Hungaria Judaica, 17] (Budapest: Gondolat Kiadó, 2005)
4. Bányai Viktória, Ezekiel Landau prágai rabbi (1713–1793) döntvényeiből: Magyarországi adatok [Hungaria Judaica, 22] (Budapest: MTA Judaisztika Kutatóközpont, 2008)

Szerkesztett kötetek
1. (szerkesztőként) Kormos Szilvia, A váci zsidó temetők (Hungaria Judaica, 24) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2010), 552 oldal ISBN: 978-963-87162-3-1
2. Bányai Viktória – Komoróczy Szonja, eds., Studies in Responsa Literature [Értesítő, 18] (Budapest: Center of Jewish Studies, 2011) 184 old. ISBN 978-963-508-612-2.
3. Kormos Szilvia, A lovasberényi zsidó temető. Szerkesztette és közreműködött Bányai Viktória. [Hungaria Judaica, 29] (Budapest, MTA TK Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoport, 2012) 304 oldal, ISBN 978-963-508-616-0
4. Bányai Viktória - Fedinec Csilla - Komoróczy Szonja Ráhel, szerk., Zsidók Kárpátalján: történelem és örökség. A dualizmus korától napjainkig [Hungaria Judaica, 30] (Budapest: Aposztróf Kiadó, 2013) 456 old. ISBN: 978-615-5056-37-6
5. Ábrahám Vera - Bányai Viktória, szerk., A Szegedi Szent Egylet Aranykönyve, a harmadik törzskönyv (Szeged: Szegedi Zsidó Hitközség dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára, 2014) 420 old. ISBN: 978-963-08-8708-3
6. Kormos Szilvia, A pilisvörösvári zsidó temető. Bányai Viktória közreműködésével [Hungaria Judaica, 34 – Studia Hebraica Hungarica, 4] (Budapest: Magyar Hebraisztikai Társaság, 2016), 244 oldal, ISBN: 978-963-12-6588-0
7. 
Bányai Viktória – Komoróczy Szonja Ráhel – Koltai Kornélia – Biró Tamás, szerk., Bacher Vilmos Emlékelőadások, 1989-2013. Ünnepi kötet Komoróczy Géza 80. születésnapjára. (Hungaria Judaica, 35; Studia Hebraica Hungarica, 5) (Budapest: Magyar Hebraisztikai Társaság – MTA TK Kisebbségkutató Intézet, 2017) 269 oldal, ISBN 978-963-12-9141-4.

 


Tanulmányok, cikkek
1. Frojimovics Kinga, Komoróczy Géza, Pusztai Viktória, Strbik Andrea, "A pesti gettó", I-IV., = Szombat, VI. évf. (1994), 5-8. sz.
2. Pusztai Viktória," A zsidó mezőgazdasági kollektívák történetéről", in: Krausz Tamás, szerk., Zsidók Oroszországban 1900-1929 [Ruszisztikai Könyvek, 1.], [MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő, 13.] (Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet és MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995), pp. 143-152.
3. Bányai Viktória, "Magyarországi héber irodalom a haszkala jegyében", in: Török Petra, szerk., A határ és a határolt. Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról (Budapest: Yahalom, 1997), pp. 167-176.
4. Bányai Viktória, "Hebrew Literature in Hungary in the Epoch of Haskala" = Studia Judaica, VI. (Cluj-Napoca, 1997), pp. 169-176.
5. Bányai, Viktória, " Ungarisch-hebräische Literatur in Ungarn im Zeichen der Haskala", in: Lichtmann, Tamás, Hrsg., Angezogen und abgestossen. Juden in der ungarischen Literatur [Debrecener Studien zur Literatur, 7] (Frankfurt aM., etc.: Peter Lang Verlag, 1999), pp. 167-176.
6. Pusztai Viktória, "Héber nyelv", in: Fodor István, szerk., A világ nyelvei. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999) p. 503-513.
7. Bányai Viktória, „A klasszikus hébertől az ivritig”, in: Gecső Tamás, szerk. Természetes nyelvek – mesterséges nyelvek [Segédkönyvek a nyelvészettanulmányozásához, XXIV.] (Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2003) pp. 13-17.
8. Bányai Viktória, „A rabbinikus responzumirodalomból nyerhető történeti adalékok. Néhány 18. századi példa” in: Kovács N. – Osvát, A. – Szarka, L., szerk., Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések [Tér és Terep, 4] (Budapest: Balassi Kiadó, 2005), pp. 317-330.
9. Bányai Viktória, „A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága” in: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László, szerk., Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (Budapest: Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008), pp. 404-411.
10. Bányai Viktória, „Magyar ajkú zsidó közösségek a világban” in: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László, szerk., Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (Budapest: Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008), pp. 412-417.
11. Bányai Viktória – Kormos Szilvia, „Alsó- és Felsőszeli egykori zsidó népessége”, Fórum. Társadalomtudományi Szemle, 2008, 1, pp. 163-184.
12. Bányai Viktória, „A névhéberesítés társadalomtörténeti és nyelvi vonatkozásai” in: Farkas Tamás – Kozma István, szerk., A családnév-változások történetei időben, térben, társadalomban (Budapest: Gondolat Kiadó – Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2009), pp. 285-293.
13. Bányai, Viktória – Kormos, Szilvia, „Niekdajšia židovská komunita v Dolných a Horných Salibách”, Človek a spoločnosť, 12 (2009), no. 1; 24 oldal (ISSN: 1335-3608)
http://www.saske.sk/cas/articles/200901/200901_04_banyai_kormos.html
14. Bányai Viktória, „Aqéda mint archetípus a középkori zsidó mártírok leírásában” in: Xeravits Géza, szerk., Izsák megkötözése. Történet és hatástörténet (Budapest: Sapientia Főiskola – L’Harmattan, 2010), pp. 91–113.
15. Bányai Viktória – Kormos Szilvia, „Alsó- és Felsőszeli egykori zsidó népessége” in: Szarka László – Tóth Károly, szerk., Alsó- és Felsőszeli a 20. században I. Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában [Lokális és regionális monográfiák, 6] (Somorja – Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010), pp. 63-85. ISBN 978-81-89249-47-3
16. Bányai, Viktória, „The Responsa of Ezekiel Landau as source Material for the History of Hungarian Jewry” in: Viktória Bányai – Szonja Komoróczy, eds., Studies in Responsa Literature [Értesítő, 18] (Budapest: Center of Jewish Studies, 2011), pp. 95-105.
17. Bányai, Viktória, „Hungarian-Speaking Jews in the Carpathian Basin” in: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László, ed., Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century (Atlantic Studies on Society in Change, 138) (Highland Lakes, NJ :Atlantic Research and Publication, 2011), pp. 585–597. ISBN 978-0-88033-677-2
18. Bányai, Viktória, „Hungarian-Speaking Jewish Communities Overseas” in: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László, ed., Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century (Atlantic Studies on Society in Change, 138) (Highland Lakes, NJ :Atlantic Research and Publication, 2011), pp. 598–604. ISBN 978-0-88033-677-2
19. Bányai Viktória, „Szefárdiak és askenáziak Magyarországon a responsum-irodalom tükrében” in: Bács Tamás – Dezsó Tamás – Niederreiter Zoltán, eds. 100 év után. Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján [Antiqua et Orientalia, 1] (Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2011), pp. 177–184  ISBN 978-963-312-073-6
20. Bányai Viktória, „”Derék asszonyok és jámbor férfiak” – sírfeliratok filológus szemmel”, Fórum Társadalomtudományi Szemle, 13. évf. (2011) no. 4, pp. 25-32.
21. Bányai Viktória, „Munkácsi Bernát (1860–1937) tanfelügyelői tevékenysége”, Nyelvtudományi Közlemények, 107 (2010-2011), pp. 284–292.
22. Bányai Viktória, „Keresztényekről alkotott kép a zsidó felvilágosodás tankönyveiben” in: Dobos Károly Dániel és Fodor György, szerk., „Vízió és valóság"  A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én „A dialógus sodrában …” címmel tartott zsidó–keresztény konferencia előadásai [Studia Theologica Budapestinensia 35.] (Budapest: Márton Áron Kiadó, 2011), pp. 371-380. ISBN 978-963-9674-65-3, ISSN 0866-2398
23. Bányai Viktória, „Israelitischer Landeskongress” in: Dan Diner, Hrsg., Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, Band. 3. (Stuttgart - Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2012), pp.151-156. ISBN: 978-3-476-02501-2.
24. Bányai Viktória, „Három héber dráma” in: Koltai Kornélia, szerk., „A szívnek van két rekesze” Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából [Értesítő, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 19] (Budapest, 2012), pp.353-361 ISBN: 978-963-236-608-1.
25. Bányai Viktória, „Zsidó oktatásügy Kárpátalján a két világháború között” in: Biró Zsuzsanna Hanna – Nagy Péter Tibor, szerk., Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából [Wesley Jubileumi Kötetek, 9] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012), pp. 509-518. ISBN 978-963-9744-318.
26. Bányai Viktória, „Askenáz és szefárd ejtés és liturgia Magyarországon” Magyar Egyházzene, 20 (2012/2013) 1. szám, pp. 23-28. ( ISSN 1217-7768)
27. Bányai Viktória, „The Hebrew Language as a Means of Forging National Unity: Ideologies Related to the Hebrew Language at the Beginning of the 19th and the 20th Centuries” in: Between Minority and Majority. Hungarian and Jewish / Israeli ethnical and cultural experiences in recent centuries. Hatos Pál – Novák Attila, eds. (Budapest: Balassi Institute, 2013), pp. 74-85. ISBN: 978-963-89583-8-9.
28. Bányai, Viktória, „Ezechiel Landaus Responsen als Quelle zur Geschichte der ungarischen Juden” Judaica.Beiträge zum Verstehen des Judentums, 69. Jg. (2013), Heft 1, pp. 48-59. (ISSN 0022-572X)
29. Bányai Viktória – Varga Bálint, „Hagyományos és modern zsidó oktatás” in: Bányai Viktória – Fedinec Csilla – Komoróczy Szonja Ráhel, szerk., Zsidók Kárpátalján: történelem és örökség. A dualizmus korától napjainkig [Hungaria Judaica, 30] (Budapest: Aposztróf Kiadó, 2013), pp. 69-77.
30. Bányai Viktória, „Oktatásügy” in: Bányai Viktória – Fedinec Csilla – Komoróczy Szonja Ráhel, szerk., Zsidók Kárpátalján: történelem és örökség. A dualizmus korától napjainkig [Hungaria Judaica, 30] (Budapest: Aposztróf Kiadó, 2013), pp. 173-183.
31. Bányai, Viktória – Komoróczy, Szonja, „Hebrew Loanwords in Hungarian” in: Kahn, Geoffrey, ed. Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, 4 vols. (Leiden – Boston, MA: Brill, 2013), Vol. 2, pp. 217-218. ISBN 978-90-04-17642-3
32. Bányai Viktória, "Pomaďarčovanie sa, počešťovanie sa, pohebrejčovanie sa – vzdelávacie stratégie odkarpatských Židov v prvej polovici 20. Storočia" in: Konya, Peter, ed., Zidia Pred A Za Karpatmi V Priebehu Stárocí. (Presov: Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, 2013.) ISBN: 978-80-555-1043-9 pp. 268-275.
33. Bányai Viktória, "Neolog", in: Dan Diner, Hrsg., Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur: Band 4: Ly - Po. (Stuttgart - Weimar: Metzler, 2013), ISBN: 978-3-476-02500-5 pp. 337-341.
34. Bányai Viiktória, "Messziről jött emberek: Családjogi esetek a 18. századból" In: Glässer Norbert - Zima András, szerk., Hagyományláncolat és modernitás. (Szeged: SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2014) ISBN:978-963-306-283-8,  pp. 67-75.
35. Balogh István - Bányai Viktória, "Magyarországi zsidó feliratok: Scheiber szellemében 1686 után" In: Oláh János, szerk.,100 éve született Scheiber Sándor. Emlékkötet. (Budapest: Gabbiano Print Kft, 2014)  (ISBN:978-615-5346-14-9), pp. 143-159.
36. Bányai Viktória - Gombocz Eszter, „Budapesti zsidó iskolák a holokauszt után, 1945-48”, Új Pedagógiai Szemle, 65. évf. (2015), 7-8, pp. 57-76. (http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/budapesti-zsido-iskolak-a-holokauszt-utan-1945-48)
37. Bányai Viktória, "Ungarisch", in: Dan Diner, Hrsg., Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur: Band 6 (Stuttgart - Weimar: Metzler, 2015), pp. 219--223.
38. 
Bányai Viktória, „Zsidó iskolák és gyerekintézmények a Holokauszt után – Pécs példája” in: Peremiczky Szilvia etal. szerk, Schweitzer József emlékezete (Budapest: MAZSIHISZ, 2016), pp. 111-124. ISBN:978-963-7010-69-9
39. Bányai Viktória – Gombocz Eszter, „A traumafeldolgozás útjain – Holokauszt túlélő gyerekek Magyarországon, 1945-49” Régió, 24. évf. (2016), 2. pp. 31-48. DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v24i2.111
40. Bányai Viktória, „A családpótlás intézményes és egyedi megoldásai, 1945-47” in: Barna Gábor – Kiss Endre, szerk., A házasság és a család (Szeged, MTA –SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2016), pp. 111-120. ISBN: 978-963-3065037
41. Komoróczy Szonja Ráhel – Bányai Viktória, „Magyarországi zsidó vallási szervezetek, intézmények emlékezetpolitikája” Régió, 24. évf. (2016), 3. pp. 38–58 DOI: 10.17355/rkkpt.v24i3.132
42. Bányai Viktória, „Vidéki zsidó iskolák a Holokauszt után – külön tekintettel Hódmezővásárhelyre” Emlékeztető, 1 (2016), 3-4. szám, pp. 40-44. (Hódmezővásárhely, Emlékpont) ISSN: 2498-6577
43. Bányai Viktória, „Az ifjúság megtartása: a hitoktatás kérdése a Magyar Zsidó Szemle első évfolyamaiban” in: Kiss Endre, szerk., A „tudománnyal megbékült zsidóság”. Tanulmányok a Magyar Zsidó Szemle első korszakáról (Budapest: OR-ZSE, 2016). pp. 11-19. ISBN: 978-615-5494-03-1
44. Bányai Viktória, „Vidéki zsidó iskolák a Holokauszt után, 1945-48” in: Sasfi CsabaUgrai János, szerk., Iskola, művelődés, társadalom. (Rendi társadalom – polgári társadalom, 29.) (Budapest: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2017), pp. 160–172. ISBN 978-963-89463-5-5.
45. Bányai Viktória – Komoróczy Szonja Ráhel, „A pápai Bikur Holim Egylet adománykönyve” in: Szarvas Zsuzsa, Zsidó tárgyak (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 24) (Budapest: Néprajzi Múzeum, 2017) ISBN 978-615-5682-02-5 pp. 35-44.
46. Bányai, Viktória, „The Emperor’s Deliverance – János Libényi’s assassination attempt on Franz Joseph’s life commemorated in contemporary Hebrew poems”  in: Barna, Gábor – Gyöngyössy, Orsolya, eds., Religion, Culture, Society 4. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (Szeged, 2017), pp. 30–43. ISSN 1416-7972
47. Társszerzőkkel, Az örökkévalóság háza. A Salgótarjáni utcai Zsidó Temető (Budapest: Nemzeti Örökség Intézete, 2017) ISBN: 978-615-80441-5-8, 48 oldal
48. Bányai Viktória, Szegedi Zsidó Hitközség tulajdonában lévő textiltárgyak: feliratok, adományozók (Szegedi Judaisztikai Közlemények, 3) (Szeged: Szegedi Hitközség dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára, 2017), 42 oldal, ISBN 978-615-00-0850-9
49. Viktória Bányai, "Children’s Institutions and Education, 1945–1956," In: Sharon Kangisser Cohen, ed.,"My Homesickness Drove me Home...": Jewish Life in Postwar Hungary (Jerusalem: Yad Vashem, 2018), pp. 109–168. ISBN: 978-965-308-581-7
50. Bányai Viktória, “A Joint segélyezési politikájának hatása a zsidó családok életére, 1945–1949” In: Családtörténet, családvédelem, vallás. A család egykor és ma 4. Gyöngyössy Orsolya és Taupert Dóra közreműködésével szerkesztette Barna Gábor és Kiss Endre. (Szeged,  MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport 2018.) pp.  263-276. ISBN: 978-963-306-603-4

 Tankönyv, ismeretterjesztés, recenzió

1. Bányai Viktória - Komoróczy Szonja Ráhel, „A héber és a jiddis” in: Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila, Helyesírás (Budapest: Osiris, 2004) pp. 261-267.
2. Bányai Viktória – Bíró Tamás, Az északnyugati sémi nyelvek” in: Zólyomi Gábor, szerk., Ókori és keleti nyelvek és írások (Digitális tankönyv) (Bölcsészkonzorcium, 2006)
3. Recenzió: Frojimovics Kinga, Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868-1950 (Budapest, 2008) in: Századok, 143 (2009), 1, pp. 239-242.
4. Bányai Viktória, Magyarországi zsidó temetők dokumentálása – Adattár és válogatott bibliográfia (Közzététel: www.hebraisztika.hu/kutatas
5. Bányai Viktória, „Szimha ha-Kohén” [szócikk] Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, Kőszeghy Péter, szerk., XI. kötet (Budapest: Balassi Kiadó, 2011), p.222. ISBN 978-963-5068609
6. Recenzió: Klein Rudolf Zsinagógák Magyarországon 1782-1918 (Budapest, 2011) in: Szombat, 24 (2012), no. 3, pp. 31-33.
7. Bányai Viktória, „Zsidó temetők” [szócikk] Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, Kőszeghy Péter, szerk., XIII. kötet (Budapest: Balassi Kiadó, 2012), pp. 294-296. ISBN 978-963-506-881-4
8. Bányai Viktória, „Zsidó községek (Bonyhád, Buda, Mád, Nagykároly, Óbuda, Tata)” [szócikkek] Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, Kőszeghy Péter, szerk., XIII. kötet (Budapest: Balassi Kiadó, 2012), pp. 271-284.
9. Bányai Viktória, „Fenntartom nevük emlékét” [Recenzió: Gombocz Eszter, Megkésett iskolai találkozó. Az óbudai izraelita elemi iskola története 1920-tól 1944-ig (CD-ROM, Holocaust Közalapítvány, 2010)] – Új Pedagógiai Szemle, 2013/5-6, pp. 114-116. HU ISSN 1215–1807 

Forrásközlés, fordítás
1. Krausz Tamás, szerk., Zsidók Oroszországban 1900-1929. Cikkek, Dokumentumok. [Ruszisztikai Könyvek, 1.] [MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő, 13.] (Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet és MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995) (egyes dokumentumok fordítása)
2. Bányai Viktória – Komoróczy Szonja Ráhel, „ Ismeretlen személy feljegyzése leszállított borosedényekről” in: Horváth M. Ferenc, szerk., Váci végrendeletek I. 1706-1750 (Vác: Vác Város Levéltára, 2006) pp. 176-177.
3. Komoróczy Géza, Források és dokumentumok a zsidók történetéhez Magyarországon. Szöveggyűjtemény (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2005) (héber források fordítása) http://www.hebraisztika.hu/site/szovgyujt.html
4. Spitzer, Shlomo J. - Komoróczy Géza, Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig. [Hungaria Judaica, 16.] (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport – Osiris Kiadó, 2003) (Jegyzetek, lektorálás)
5. Szalai Anna, szerk., Magyar-héber / Héber-magyar szótár (Jeruzsálem: S. Zack Könyvkiadó, 2011) – a szótár munkatársai között feltüntetve (481+442 oldal)
6. Héber szemelvények fordítása in: Komoróczy Géza, szerk., „Nekem itt zsidónak kell lenni” Források és dokumentumok, 965-2012 [Hungaria Judaica, 28](Pozsony: Kalligram, 2013), #78 (pp. 363-366), #89 (pp. 407-410), #90 (pp. 411-414), #95/c-d (pp. 453-457), #112/a (pp. 525-527). ISBN: 978-80-8101-646-2

[Vissza a munkatársakhoz / Back to Faculty]