1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Publikációs lista: válogatás / Selected publications
Koltai Kornélia PhD

* Szakmai önéletrajz / CV
* Publikációk: MTMT
* Letölthető publikációk / Downloadable publications
* Kurzusok / courses


Könyvek (szerzőként):
 
Koltai Kornélia, Péchi Simon kiadatlan Biblia-fordítása (1634) (Hungaria Judaica 23, sorozatszerkesztő: Komoróczy Géza; Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2011)
 
Péchi Simon kiadatlan rabbinikus írásai: Az Atyák mondásai - Pirqé ávot fordítása, A marosvásárhelyi kéziratból kiadta, kísérő tanulmányokkal és magyarázatokkal ellátta Koltai Kornélia (Hungaria Judaica 11,  sorozatszerkesztő: Komoróczy Géza; Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 1999)


Könyvek (társszerzőként):

Révai Miklós, Antiquitates literaturae Hungaricae, Magyar irodalmi régiségek. Fordította, előszóval és jegyzetekkel ellátta: C. Vladár Zsuzsa. Szerkesztette, előszóval ellátta:  Stemler Ágnes. Jegyzetekkel ellátta: Zsom Dóra. Előszóval („Megjegyzések Révai héber-arámi példáihoz”) és jegyzetekkel ellátta: Koltai Kornélia (Budapest: ELTE – OSZK, 2014), pp. 41–46., + jegyzetek, in: pp. 47–231.

Tótfalusi Kis Miklós: Számvetés a helyesírásról - Ratiocinatio de ortographia. Hasonmás kiadás fordítással. Fordította: Fekete Csaba. Átdolgozta, előszóval és jegyzetekkel ellátta: C. Vladár Zsuzsa és Koltai Kornélia (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 236; Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet  Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2011)

http://mek.oszk.hu/11400/11432/11432.pdf


Könyvek (szerkesztőként):

Koltai Kornélia, szerk., Schweitzer-lectures. Tanulmánykötet a Magyar Hebraisztikai Társaság által rendezett 2017-es emlékkonferencia anyagából (Studia Hebraica Hungarica 6, sorozatszerkesztő: Zsengellér József; Budapest: L'Harmattan – Magyar Hebraisztikai Társaság, 2018)

R. Jehuda he Haszid Kozma Emese (ford., jegyz.) / Koltai Kornélia (szerk.), Széfer ḥaszidim Haszidok könyve. Kozma Emese fordításában (Studia Hebraica Hungarica 3, sorozatszerkesztő: Zsengellér József; L’Harmattan – Magyar Hebraisztikai Társaság, 2016)

Koltai Kornélia, szerk.: "A szívnek van két rekesze". Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tisztletére 90. születésnapja alkalmából  (Studia Hebraica Hungarica 2, sorozatszerkesztő: Zsengellér József  MTA Judaisztikai Kutatócsoport ÉRTESÍTŐ 19, sorozatszerkesztő: Komoróczy Géza; Budapest: L'Harmattan  Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012)


Bibliafordítói internetes rovat
 (társszerkesztőként):

http://okorportal.hu/oktatas/bibliatudomany

Szerkesztés Götz Andreával (2012-től)


HebraWiki-projekt (társszerkesztőként és -projektvezetőként):

Wikipédia: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Az_ELTE_HebraWiki_projekt_lapjai
HebraWiki-honlap: http://hebraisztika.hu/site/pageprocess.htm?id=471

Szerkesztés Bányai Viktóriával és Marossy Attilával (2014-től)


Tudományos folyóirat (társszerkesztőként):
 
Maamakim, Holokauszt-tanulmányok. Budapest: ELTE-BTK Holokauszt-tanulmányok Program, 20052006

Szerkesztés Bányai Viktóriával


Tanulmányok, cikkek:

Hebrew Language Knowledge of Christian Hebraists Dealing with Hungarian Linguistics, in: STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 1. (2019), pp. 923.

Az Úr/JHWH (vallásának) propagandistái: a próféták, in: Ókor XVII/3. (2018), pp. 38–47.

A kétnyelvűség szerepe Dániel könyvében, in: Axis III/2. (2017); "Dániel könyve. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszék szimpóziumának előadásai", pp. 2938.  

Révai Miklós etimológiájának héber és arámi  vonatkozásai. In: Korompay Klára – Stemler Ágnes  Terbe Erika  C. Vladár Zsuzsa, szerk.: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II. (MNyTK. 239; Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2014), pp. 137148.

Bibliafordítás – egy szekuláris korban, in: Ókor XIII/4. (2014), pp. 79–83.

Az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének 2012-es fordítói versenyéről. A Jesája 28,722 díjazott fordításai, in: Ókor XII./2. (2013), pp. 55–60. 

The Limits of the Transmission of the Hebrew Bible. In: Gantner, Eszter B.  Varga, Péter, szerk.: „Transfer – Interdisziplinär!” Akteure, Topographien und Praxen des Wissenstransfers (Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2013), pp. 165186. 

Az 1Sám 1–10 beszélt nyelvi rekonstrukciója, in: Koltai Kornélia, szerk.: "A szívnek van két rekesze". Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tisztletére 90. születésnapja alkalmából (Studia Hebraica Hungarica 2, sorozatszerkesztő: Zsengellér József  MTA Judaisztikai Kutatócsoport ÉRTESÍTŐ 19, sorozatszerkesztő: Komoróczy Géza; Budapest: L'Harmattan – Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012), pp. 123136.

"Berekesztett kert" – Gondolatok a bibliafordítás korlátairól a 2010-es Énekek éneke fordítói verseny kapcsán, in: Ókor XI./2. (2012), pp. 5058.
 
Angyalok az Ószövetségben. In: Xeravits Géza  Tamási Balázs  Szabó Xavér, szerk.: Angyalok az ókortól Szent Tamásig (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének Kiadványai 7; Budapest: Sapientia Főiskola  L' Harmattan, 2011), pp. 1938.

Félúton protestáns és zsidó liturgia közt. Péchi Simon szombatos Biblia-fordítása (1634), in: Magyar Egyházzene XVIII. (2010/2011), pp. 277290.

Péchi Simon bibliafordítása és -kommentárja, in: Magyar Egyházzene XVI. (2009), pp. 387404.
 
Imre Kertész's Fatelessness and the Myth about Auschwitz in Hungary. In: Vasvári, Louise O.   Zepetnek, Steven Tötösy de, eds.: Imre Kertész and Holocaust Literature. (Purdue Books in Comparative Cultural Studies 8; West Lafayette: Purdue University Press, 2005), pp. 125137.
 
A grammatikalizáció mint a Biblia értelmét befolyásoló tényező. In: Xeravits Géza, szerk.: Próféta, prófétaság, prófécia (Studia Biblica Athanasiana 8; Budapest: L' Harmattan, 2005), pp. 95106.
 
Sorstalanság: a mi Auschwitz-mítoszunk 1, in: Szombat, XVI./11. (2004), pp. 2427.
 
Sorstalanság: a mi Auschwitz-mítoszunk 2, in: Szombat, XVI./12. (2004), pp. 2831.
 
Egy magyar zsidó író számvetése. Konrád György: A láthatatlan hang. Zsidó tárgyú elmélkedések, in: Szombat, XV./5. (2003), pp. 2932.
 
A regény az élet igenlése. Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért, in: Szombat, XIV./10. (2002), pp. 1214.


Recenziók:

Dobos Károly Dániel, Sém fiai. A sémi nyelvek és írásrendserek története (Budapest: Pázmány Egyetem eKiadó Szent István Társulat, 2012), in: Ókor XII./3. (2013), pp. 8893.

Egeresi László Sándor, A bibliai héber nyelv tankönyve (Kréné 11; Budapest: Új mandátum, 2009), in: Ókor IX./4. (2010), pp. 6874.


Konferenciakötetben megjelent tanulmányok:

Az irónia mint életszemlélet Ámosz könyvében?, in: Koltai Kornélia, szerk., Schweitzer-lectures. Tanulmánykötet a Magyar Hebraisztikai Társaság által rendezett 2017-es emlékkonferencia anyagából (Studia Hebraica Hungarica 6, sorozatszerkesztő: Zsengellér József; Budapest: L'Harmattan – Magyar Hebraisztikai Társaság, 2018), pp. 27–47.

Milyen fordítási elv szerint jött létre a Károli-biblia? Az Ótestamentum nyelvének vizsgálata a forrásszöveg(ek) fényében, in: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla, szerk. Nyelvelmélet és dialektológia 4: A Károli-biblia nyelve (Budapest – Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2018), pp. 120–147.
http://btk.ppke.hu/uploads/articles/13367/file/Nyelvelmelet-es-dialektologia-4-2018.pdf

1617. századi magyar Ószövetség-fordítások, in: Kustár Zoltán  Németh Áron, szerk. Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből (Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 11; Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2018), pp.127–156.

Pragmatikai fordulat a bibliai héber nyelv leírásában, in: Bárány István – Bolonyai Gábor – Ferenczi Attila – Vér Ádám, szerk. Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből (Antiqua et Orientalia 4; Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015), pp. 359–367. 
http://www.eltereader.hu/media/2015/10/Studia-Classica_READER.pdf

Péchi Simon. Egy rendkívüli szombatos tipikus szombatos életútja. In: Déri Balázs et al., szerk.: Conversio (HAGION Könyvek, 1; Budapest: ELTE BTK, Vallástudományi Központ, 2013), pp. 411418.
http://vallastudomany.elte.hu/sites/default/files/u5/411-418-Koltai%20Kornelia.pdf

Péchi Simon bibliakommentárja. In: Dobos Károly Dániel  Fodor György, szerk.: 
„VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG". A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én "A dialógus sodrában..." címmel tartott zsidó-keresztény konferencia előadásai (Studia Theologica Budapestinensia 35, sorozatszerkesztő: Erdő Péter; Budapest: Új Ember  Márton Áron, 2011), pp. 199218.

Pragmatikai vizsgálatok a klasszikus héberben. In: Bács Tamás  Dezső Tamás  Niederreiter Zoltán, szerk.: 100 év után. Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján (Antiqua et Orientalia 1; Budapest: ELTE-BTK Ókortudományi Intézet, 2011), pp. 195203.

Nyelvhasználati sajátosságok: a Héber Biblia írott nyelvi tanúsága. In: Hubai Péter  Majsai Tamás, szerk.: A te könyvedbe mind ezek béirattattak. Szümposzion a Bibliáról 2009 (Wesley Konferencia Kötetek; Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2010), pp. 211227.

Az Aqédá mint irodalom. In: Xeravits Géza, szerk.: Izsák megkötözése. Történet és hatástörténet (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének Kiadványai 3; Budapest: Sapientia Főiskola  L' Harmattan, 2010), pp. 115137.


Szaklektori tevékenység külföldi könyvek magyar kiadásánál:
 
John Rogerson: Ószövetségi uralkodók krónikája. (Krónika; Budapest: Móra, 2010)

A Biblia. Az Ótestamentum. (Mi micsoda; Budapest: Tessloff és Babilon Kiadó, 1999)

[Vissza a munkatársakhoz / Back to Faculty]