Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Klasszikus héber szövegolvasás
_ _
Kurzus címe: Genesis
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2009/10 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-205.15
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A szeminárium célja:

A bibliai szövegolvasás elsődleges célja, hogy elmélyítse a bibliai szövegben való jártasságot. A kurzus végére várhatóan bővül a hallgatók szókincse, könnyebben felismerik a nyelvtani alakokat, a mondatszerkezeteket és a jelentésárnyalatokat. A szövegek közös feldolgozása segít felkészülni az önálló szövegolvasásra, amely a későbbi kurzusokhoz és a bibliaszigorlathoz feltétlenül szükséges.

A jegyszerzés feltételei:

A félév végi osztályzat az órai munka (60%) és a félév végi szóbeli beszámoló (40%) alapján alakul ki.

Olvasandó szöveg:

Genesis 23-45 (Izsák, Jákob és Jákob fiainak történetei)

18 fejezetet (Gen 23-40) az órákon közösen olvasunk el, további 5 fejezetet (Gen 41-45) a hallgatók önállóan dolgoznak fel, és erről - a közösen olvasott szövegrésszel együtt - a félév végén számolnak be.

Bibliakiadás:

A kurzus során Otto Eissfeldt kiadását használjuk, in: K. Elliger - W. Rudolph, et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984

  

Szótárak, konkordanciák:

Brown, F. - Driver, S. R. - Briggs, C. A., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford: Clarendon, 1906 (számos utánnyomás)

Clines, D. J. A. (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew I-V, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993

Even-Shoshan, A. (ed.), A New Concordance of the Bible, Jerusalem: Kiryat Sefer, 1988

Gesenius, W. - Zimmern, H. - Müller, M. - Weber, O. - Buhl, F., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Lepzig: Vogel, 171921

Koehler, L. - Baumgartner, W. (neu bearbeitet von Baumgartner, W. - Stamm, J. J. - Hartmann, B.), Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament I-II, Leiden - New York - Köln: Brill, 31995 (ill. ennek korábbi, angol-német változata: Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden - Grand Rapids: Brill - Eerdmans, 1958)

Lisowsky, G., Konkordanz zum hebräischen alten Testament, Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 21958

Kommentárok:

Sarna, N. M., Genesis / Beresit [Be-reshit], Philadelphia etc.: The Jewish Publication Society, 1989 (The JPS Torah Commentary)

Westermann, C., Genesis II-III, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1981-82 (Biblischer Kommentar: Altes Testament, I/2-3)

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _