Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai héber szövegolvasás
_ _
Kurzus címe: Genezis 1-25
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2016/17 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Csüt. 12:00-13:30
_ _
Óra helyszíne: F/216
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-205.21
_ _
További kurzuskód: BBN-BIB-704
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

 

Biblia héber szövegolvasás:  בראשית (Genezis / Teremtés / 1 Mózes) 1-25

 

Kinek ajánlott ez a kurzus?

 

A kurzus olyan hallgatóknak ajánlott, akik már kellően stabil bibliai (klasszikus) héber nyelvtudással rendelkeznek ahhoz, hogy heti egy-két fejezetet önállóan feldolgozzanak. A részvétel jellemzően (de nem kötelezően) legalább egy korábban már elvégzett szövegolvasást előfeltételez.

 

Hogyan zajlanak az órák?

 

Az órákon a bibliai szöveget olvassuk, fordítjuk és elemezzük, átlagosan egy-két fejezetet alkalmanként. A fordítás során a cél a minél pontosabb szövegértés, az elemzés pedig a nyelvtani jelenségek, a stílus, a szövegváltozatok és az értelmezési lehetőségek megértésére, illetve feltérképezésére irányul.

 

Hogyan kell készülni az órákra?

 

Az olvasásra a hallgatóknak önállóan kell készülniük az irodalomjegyzékben megadott vagy azokhoz hasonló segédeszközök felhasználásával. Az órákon azokra a problémákra koncentrálunk, amelyeket önállóan nem sikerült megoldani. A tapasztalatok szerint az önálló készülésre legalább kétszer annyi időt érdemes szánni, mint magukra az órákra (min. 3 órát). A készülés célja egyfelől a pontos szövegértés és az ezt tükröző fordítás, másrészt a szöveg mélyebb megértése, tágabb összefüggésekbe helyezése. Ennek érdekében a szótározás és a nyelvtanok használata mellett szükséges a kommentárok és más fordítások rendszeres forgatása is. 

 

Hogyan történik az értékelés?

 

Az értékelés az órai munkát (50%), a félév végi beszámolót (30%) és a beadandó szemináriumi dolgozatot (20%) veszi alapul. Az órai munka elsősorban a rendszeres készülést jelenti: ennek jele a szavak ismerete (ezt tesztekkel ellenőrizzük), a pontos fordítás és a felkészült elemzés A félév végi beszámolón a Gen 1-25 teljes szövegét kell fordítani és elemezni, függetlenül attól, hogy a félév során ténylegesen hány fejezetet sikerül elolvasnunk. A kis terjedelmű (1000 szavas) szemináriumi dolgozatban az olvasás során felvetődő valamely problémát kell lényegre törően tárgyalni a szövegből kiindulva és a releváns szakirodalomban fellelhető kutatásokra is támaszkodva.

 

Mire készít fel ez a kurzus?

 

Aki a kurzust jó színvonalon elvégzi, annak jelentősen gyarapszik a bibliai héber szókincse és nyelvtudása, további jártasságot szerez a szövegkritikában, a szövegértelmezésben és a bibliai hermeneutikában, valamint fejlődik az elemző-, ill. íráskészsége.   

Szövegkiadás:

 

Eissfeldt, O. in Elliger, K. – W. Rudolph, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984 (számos utánnyomás)

 

Ajánlott szótárak, konkordanciák:

 

Brown, F. – Driver, S. R. – Briggs, C. A., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament,Oxford: Clarendon, 1906 (számos utánnyomás)

Clines, D. J. A. (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew I-V, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993

Even-Shoshan, A. (ed.), A New Concordance of the Bible, Jerusalem: Kiryat Sefer, 1988

Gesenius, W. – Zimmern, H. – Müller, M. – Weber, O. - Buhl, F., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Lepzig: Vogel, 171921

Koehler, L. – Baumgartner, W. (neu bearbeitet von Baumgartner, W. - Stamm, J. J. - Hartmann, B.), Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament I-II, Leiden - New York - Köln: Brill, 31995 (ill. ennek korábbi, angol-német változata: Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden - Grand Rapids: Brill - Eerdmans, 1958)

Lisowsky, G., Konkordanz zum hebräischen alten Testament, Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 21958

 

Ajánlott kommentárok:

 

Blenkinsopp, J., Creation, Un-Creation, Re-Creation: A Discursive Commentary on Genesis 1-11, New York: Continuum, 2011

Cassuto, U., A Commentary ont he Book of Genesis, vol. 1, Jerusalem: Magness, 1961

Coats, G. W., Genesis, with an Introduction to Narrative Literature, Grand Rapids: Eerdmans, 1983

Sarna, Nahum M., Genesis /בראשית(The JPS Torah Commentary), Philadelphia etc.: The Jewish Publication Society, 5749 / 1989

Von Rad, G., Das erste Buch Mose, Genesis, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1956 (angolul: Genesis: A Commentary, London: SCM Press, 1961)

Westermann, C., Genesis 1-11, Neukirchener Verlag, 1976 (angolul: Minneapolis: Augsburg, 1984

Westermann, C., Genesis 12-36, Neukirchener Verlag, 1981 (angolul: Minneapolis: Augsburg, 1985)

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _