Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai irodalomtörténet (Bevezetés a Héber Bibliába / Ószövetségbe)
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Introduction to the Hebrew Bible / Old Testament
_ _
Szemeszter: 2016/17 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Sz 10-11.30
_ _
Óra helyszíne: F 233
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-302
_ _
További kurzuskód: BBN-BIB-201
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

 

BBN-HEB11-302

Buzási Gábor adjunktus

K

3 kr

Ekvivalens:

BBN-BIB-201

 

Bevezetés a Héber Biblia / Ószövetség irodalmába 

Az előadás célja:

Az előadásokon a hallgatók megismerkednek az alapvető fogalmakkal, a bibliai szövegek kialakulásának és kanonizációs folyamatának történetével, a főbb szövegváltozatokkal és ókori fordításokkal, illetve a művek értelmezéstörténetének alapvonalaival. Ezt követően a félév nagy részében az egyes könyvek és könyvcsoportok, illetve kisebb szövegegységek bemutatására térünk át, szem előtt tartva a kutatástörténet főbb irányait.

Az előadásoknak nem célja a bibliai könyvek tartalmi ismertetése; a szövegismeret megszerzése a hallgatók önálló feladata, illetve segítséget nyújthat benne a Bibliatudomány minor által hirdetett Bibliaismeret szeminárium (BIB-101, vö. http://vallastudomany.elte.hu/node/86).

 

A jegyszerzés feltételei:

Szóbeli vizsga az előadások, a bibliai szövegek és a szakirodalom alapján

Vizsgatételek

(a zárójelben szereplő számok J. J. Collins könyvének fejezet- és oldalszámaira vonatkoznak):

 1. Mi a Héber Biblia / Ószövetség? ("Introduction"+ Chapter 29 = 1-23. és 611-616. o.)
 2. Az ókori keleti háttér (Ch. 1 = 27-48. o.)
 3. A Pentateukhosz elbeszéléseinek jellege (Ch. 2 = 49-67. o.)
 4. Az őstörténet (Ch. 3 = 69-84. o.)
 5. Az ősatyák (Ch. 4 = 85-107. o.)
 6. Az egyiptomi kivonulás (Ch. 5 = 109-124. o.)
 7. A Sínai-hegyi kinyilatkoztatás (Ch. 6 = 125-142. o.)
 8. A papi teológia (Ch. 7 = 143-162. o.)
 9. A Deuteronomium (Ch. 8 = 163-182. o.)
 10. Józsué könyve (Ch. 9 = 189-209. + 185-187. o.)
 11. A bírák könyve (Ch. 10 = 211-226. + 185-187. o.)
 12. Sámuel első könyve (Ch. 11 = 227-242. + 185-187. o.)
 13. Sámuel második könyve (Ch. 12 = 243-258. + 185-187. o.)
 14. Salamon és a királyság kettészakadása (1 Kir 1-11) (Ch. 13 = 259-273. + 185-187. + 275. o.)
 15. Prófétatörténetek és a két királyság megszűnése (1 Kir 12 - 2 Kir 25) (Ch. 14 = 277-296. + 185-187. + 275. o.)
 16. Ámósz és Hóseás (Ch. 15 = 305-324. + 299-303. o.)
 17. Ézsaiás, Mikeás, Náhum és Szofoniás (Ch. 16 = 325-347. + 299-303. o.)
 18. A babilóni kor prófétái (Habakuk, Jeremiás, Siralmak könyve) (Ch. 17 = 349-369. + 299-303. o.)
 19. A fogság korának prófétái (Ezékiel és Abdiás) (Ch. 18 = 371-394. + 299-303. o.)
 20. Ézsaiás könyvének kiegészítései (Ch. 19 = 395-416. + 299-303. o.)
 21. A fogság utáni próféták (Haggeus, Zakariás, Malakiás, Jóél, Jónás) (Ch. 20 = 417-443. + 299-303. o.)
 22. Ezsdrás és Nehémiás (Ch. 21 = 449-465. o.)
 23. A krónikák könyvei (Ch. 22 = 467-481. o.)
 24. A Zsoltárok könyve és az Énekek éneke (Ch. 23 = 483-506. o.)
 25. A Példabeszédek könyve (Ch. 24 = 507-523. o.)
 26. Jób és a Prédikátor könyve (Ch. 25 = 525-546. o.)
 27. Ruth, Eszter és Dániel (Chs. 26-27, 547-558. + 565-583. o.)

Javasolt Biblia-fordítások:

A Magyar Bibliatársulat Revideált Új Fordítása, Budapest: Kálvin, 2014. (http://www.parokia.hu/ujkiadas/).

Deuterokanonikus bibliai könyvek, Budapest: Kálvin, 1998.

Szakirodalom: 

John J. Collins, Introduction to the Hebrew Bible, Second Edition, Minneapolis: Fortress Press, 2014.

Rózsa Huba, Az Ószövetség keletkezése. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe I-II, Budapest: Szent István Társulat, 21996.

J. Alberto Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe. A kezdetektől az alexandriai kánon lezárásáig, Budapest: Kálvin, 1999.

 

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 3
_ _