Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliaértelmezés és vallási polémia a késő antikvitásban: zsidók, keresztények, pogányok
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Biblical Interpretation and Religious Polemics in Late Antiquity: Jews, Christians, and Pagans
_ _
Szemeszter: 2015/16 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Szerda, 12:00-13:30
_ _
Óra helyszíne: F 232
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-301.2
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A szeminárium célja:

A szemináriumot bibliatudományi és judaisztikai érdeklődésű mesterszakos hallgatók számára hirdetjük, azonban más szakok a téma iránt érdeklődő hallgatói számára is nyitott. A forrásnyelvek (héber, arámi, görög, latin) ismerete nem előfeltétel, bár természetesen hasznos. Az órákon a(z elsősorban angol nyelvű) szakirodalom és fordításban olvasott forrásszövegek alapján vitatunk meg egy-egy témát a késő ókori zsidó, keresztény és pogány polémiák és apológiák köréből. A cél a témában való elmélyedésen kívül a kritikus olvasás és az önálló véleményalkotás fejlesztése.

 A jegyszerzés szempontjai:

A hallgatóknak minden órára el kell olvasniuk egy-egy feladott szöveget, ezeket dolgozzuk fel az órákon közösen. A félév során minden résztvevőnek egy-egy prezentációt kell tartania, a félév végén pedig egy-egy kb. 1.800 szó terjedelmű szemináriumi dolgozatot kell beadnia. A jegy e három tényező alapján alakul ki.

Tematika (igény szerint módosítható):

1. Iosephus vitairata a zsidóság védelmében

2. Jézus és a farizeusok

3. Pál és a Tóra

4. Helyettesítési teológia a Barnabás levélben

5. Keresztényellenes polémia a rabbinikus irodalomban

6. Iustinos Mártír dialógusa a zsidó Tryphónnal

7. Órigenés és Iulius Africanus vitája az Ószövetség kánonjáról

8. Zsidó hatások Órigenés és Jeromos bibliaértelmezésében

9. Kelsos, Porphyrios és Iulianus a pogányság védelmében

10. Az Adversus Iudaeos hagyomány az egyházatyáknál

11. A jeruzsálemi Szentély felépítésének terve mint vallási polémia

12. Theodosius és Iustinianus császárok zsidókra vonatkozó törvényei

 

Szakirodalom (igény szerint módosítható):

 

Basser, H. W., Studies in Exegesis: Christian Critiques of Jewish Law and Rabbinic Responses, Leiden: Brill, 2000 (61.3.4.Bas.1.)

Becker, A. H. – Reed, A. Y. eds., The Ways that Never Parted. Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Tübingen: Mohr Siebeck, 2003 (61.3.4.Bec.1.)

Bockmuehl, M., Jewish Law in Gentile Churches: Halakhaha and the Beginning of Christian Public Ethics, Edinburgh: T&T Clark, 2000 (61.3.4.Boc.1.)

Boyarin, D., Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004 (61.3.4.Boy.1.)

Cohen, J., ed., Essential Papers on Judaism and Christianity in Conflict: From Late Antiquity to the Reformation, New York University Press, 1991 (61.3.4.Coh.1.)

Cook, J. G., Pagan Interpretation of the Bible

De Lange, N. R. M., Origen and the Jews: Studies in Jewish-Christian Relations in Third-Century Palestine, Cambridge: Cambridge University Press, 1976 (05.2.Orig.1.)

Dunn, J. D. G., ed., Jews and Christians: The Parting of the Ways A.D. 70 to 135, Grand Rapids – Cambridge: Eerdmans, 1999 (61.3.4.Dun.1.) 

Edwards, M. et al., eds., Apologetics in the Roman Empire: Pagans, Jews, and Christians, Oxford University Press, 1999 (61.3.4.Edw.1.)

Hirshman, M., A Rivalry of Genius: Jewish and Christian Biblical Interpretation in Late Antiquity, State University of New York Press, 1996 (56.1.1.Hir.1.)

Jacobs, A. S., Remains of the Jews: The Holy Land and Christian Empire in Late Antiquity, Stanford University Press, 2004 (61.3.4.Jac.1.)

Kalmin, R. – Schwartz, S., eds., Jewish Culture and Society Under the Christian Roman Empire, Leuven: Peeters, 2003 (61.3.4.Kal.1.)

Krauss, S., „The Jews in the Works of the Church Fathers“, The Jewish Quarterly Review 5-7 (1892-4), repr. Gorgias Press, 2007 (61.3.4.Kra.1.)

Limor, O. – Stroumsa, G. G., eds., Contra Iudaeos: Ancient and Medieval Polemics between Christians and Jews, Tübingen: Mohr (Siebeck), 1996 (61.3.4.Lim.1.)

MacLennan, R. S., Early Christian Texts on Jews and Judaism, Atlanta: Scholars, 1989 (61.3.4.Mac.1.)

Manns, F., Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban, Budapest: Sapientia – Lharmattan, 2013 (56.1.1.Man.1.)

Norris, R. A., "Articulating Identity", in: F. Young - L. Ayres - A. Louth, eds., The Cambridge History of Early Christian Literature, Cambridge University Press, 2004, pp. 71-90.

Órigenész, Kelszosz ellen, ford. Somos R., Budapest: Kairosz, 2008 (05.2.Orig.Cels.1.)

Richardson, P. – Granskou, D., eds., Anti-Judaism in Early Christianity: Vol. 1.: Paul and the Gospels, Wilfrid Laurier University Press, 1986 (61.3.4.Ric.1.)

Sanders, E. P., ed. Jewish and Christian Self-Definition. Vol. Two: Aspects of Judaism in the Graeco-Roman Period, Philadelphia: Fortress, 1981 (61.3.4.San.1.)

Segal, A. F., Rebecca’s Children: Judaism and Christianity in the Roman World, Cambridge: Harvard University Press, 1986 (61.3.4.Seg.1.)

Schubert, K., Christentum und Judentum im Wandel der Zeiten, Wien: Böhlau, 2003 (61.3.4.Schu.1.)

Setzer, C. J., Jewish Responses to Early Christians: History and Polemics, 30-150 C.E., Minneapolis: Fortress, 1994 (61.3.4.Set.1.)

Simon, M., Verus Israel: A Study of the Relations between Christians and Jews in the Roman Empire AD 135-425, London: Littman, 1996 (11964) (61.3.4.Sim.1.)

Skarsaune, O., In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early Christianity, Downers Grove: InterVarsity Press, 2002 (61.3.4.Ska.1.)

Stemberger, G., „Exgetical Contacts between Christians and Jews in the Roman Empire“, in: Saebø, M., Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation, I/i: Antiquity, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, pp. 569-586.

Wilson, S. G., Related Strangers: Jews and Christians 70-170, Minneapolis: Fortress, 1995 (61.3.4.Wil.1.)

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 0
_ _