Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai (ószövetségi) irodalomtörténet előadás
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Introduction to the Hebrew Bible / Old Testament
_ _
Szemeszter: 2014/15 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: kedd, 16:00-17:30
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-302
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az előadások bevezetést nyújtanak a Biblia (Ószövetség) irodalmába. A félév első felében tematikus előadások során ismerkednek meg a hallgatók a szöveg kialakulásával, kanonizációs folyamatával, főbb változataival, majd értelmezéstörténetével. Az előadások második csoportja az egyes könyv- mű- és szövegcsoportokat mutatja be közelebbről. Fontos cél, hogy a hallgatók megismerkedjenek a bibliatudomány legfontosabb fogalmaival, problémaival, és a kutatás irányaival.

Az előadásoknak nem célja a bibliai könyvek tartalmi ismertetése; a szövegismeret megszerzése a hallgatók önálló feladata, melynek eredményességét az órák kezdetén írt rövid Biblia-ismereti tesztek ellenőrzik.

 

Az értékelés szempontjai:

- évközi bibliaismereti tesztek (40%)

- írásbeli vizsga az előadások anyaga és a megadott szakirodalom alapján (60%)

 

Tematika:

Bevezetés; a bibliai / ószövetségi kánon (IX. 16.)

Rózsa I 1996:19-30

Soggin 1999:35-50

Trebolle Barrera 1998:144-183, 208-235

Beckwith, R. T., „Formation of the Hebrew Bible“, in: M. J. Mulder (ed.), Mikra: Text, Translation, Reading and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity (Assen-Philadelphia: Van Gorcum-Fortress, 1988) pp. 39-86

A Héber Biblia szövege, nyelve és ókori fordításai (IX. 23.)

Rózsa I 1996:30-48

Trebolle Barrera 1998:260-332, 348-365, 370-404, 416-421

E. Würthwein, The Text of the Old Testament (2nd. English ed., Grand Rapids,
1995; vagy Der Text des Alten Testaments, Stuttgart, 21963)

Kustár Z., A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában, Kálvin Kiadó, 2010

Bibliaértelmezés I (prekritikai) (IX. 30.)

Trebolle Barrera 1998:423-544

P. R. Ackroyd - C. F. Evans (eds.), The Cambridge History of the Bible, vol. 2, Cambridge, 1975, pp. 199-231 ("Bible and Midrash"), 377-411 ("The Interpretation of the Old Testament in the New"), 412-586 ("The Bible in the Early Church")

G. W. H. Lampe (ed.), The Cambridge History of the Bible, vol. 2, Cambridge, 1975, pp. 155-279 (Ch. VI: "The Exposition and Exegesis of Scripture")

Hauser, A. J. – Watson, D. F., A History of Biblical Interpretation, vol. 1. The Ancient
Period, Grand Rapids (Mich)/ Cambridge (UK): Eerdmans, 2003

M. Saebo, Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation, vol. I: From
the Beginnings to the Middle Ages (Until 1300), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000

4 Bibliaértelmezés II (kritikai és posztkritikai) (X. 7.)

Rózsa I 1996:53-139, 380-381

J. J. Collins, A Biblia Bábel után: Történetkritika a posztmodern korban, ford. Tóta Péter Benedek, Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2008

A. De Pury - Th. Römer, A pentateuchos kutatás rövid története, ford. Jáger Orsolya, Budapest: Budapesti Református Teológiai Akadémia, 1994 (85 o.)

Karasszon István, Az ószövetségi írásmagyarázat módszertana, Budapest: Ráday Kollégium, 1991

Karasszon István, Az Ószövetség regénye: Sugárutak és zsákutcák a kutatástörténetben, Budapest: Sapientia Főiskola - L'Harmattan, 2010

H-J. Kraus, Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 41988

E. Zenger, Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart: Kohlhammer, 72008, pp. 74-123: "Theorien über die Entstehung des Alten Testaments"

5-6 A Tóra / Pentateuchos könyvei (X. 14. és 21.)

Rózsa I 1996:141-279, 381-386

Soggin 1999:101-181

7 A korábbi próféták / történeti könyvek (XI. 4.)

Rózsa I 1996:283-378 + II 2002:445-478

Soggin 1999:175-220

H. Spieckermann, "Former Prophets: The Deuteronomistic History", pp. 337-352 in: L. G. Perdue (ed.), The Blackwell Companion to the Hebrew Bible, Oxford-Malden, Blackwell, 2001

8-9 A későbbi próféták / prófétai irodalom (XI. 11. és 25.)

Rózsa II 2002:19-318

Soggin 1999:223-377

J. Barton, "Postexilic Hebrew Prophecy", in: Anchor Bible Dictionary 1992:7145-7155

K. Koch, The Prophets, 2 vols., Philadelphia, 1983-84

J. J. Schmitt, "Preexilic Hebrew Prophecy", in: Anchor Bible Dictionary 1992:7135-7145

C. Westermann, Basic Forms of Prophetic Speech, Philadelphia, 1967

R. R. Wilson, Prophecy and Society in Ancient Israel, Philadelphia, 1980

10-12 Az Írások: bibliai költészet és bölcsességi irodalom (XI. 18., XII. 2. és 9.)

M. Witte, "Schriften (Ketubim)" in: Gertz (szerk.) 2006:402-508

 

 

Szövegismereti tesztek:

IX. 16. – Genezis, Exodus

IX. 23. – Leviticus, Numeri

IX. 30. – Deuteronomium, Józsué/Jósua, Bírák, Rut

X. 7. – Sámuel I-II, Krónikák I

X. 14. – Királyok I-II, Krónikák II

X. 21. – Ez(s)drás, Nehemiás, Eszter, Dániel, Haggeus, Zakariás, Malakiás

XI. 4. – Ézsaiás/Jesaja/Izaiás

XI. 11. – Jeremiás

XI. 18. –

XI. 25. – Ezékiel,  Kispróféták Hóseá(s)tól (S)zofóniásig (Cefanja)

XII. 2. – Zsoltárok,  Énekek éneke, Jeremiás siralmai

XII. 9. - Jób, Példabeszédek, Prédikátor

 

Kötelező irodalom:

Tankönyv gyanánt az alábbi bevezetések valamelyike:

J. Ch. Gertz (szerk.), Grundinformation Altes Testament: Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte des Alten Testaments, Vandenhoeck / Ruprecht, 2006

Rózsa Huba, Az Ószövetség keletkezései. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe I-II, Budapest: Szent István Társulat, 31996

J. A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe. A kezdetektől az alexandriai kánon lezárásáig, Budapest: Kálvin, 1999 (eredeti kiadás: 1987)

valamint:

Trebolle Barrera, J., The Jewish Bible and the Christian Bible. An Introduction to the History of the Bible, Leiden – Grand Rapids: Brill – Eerdmans, 1998

 

További kötelező és ajánlott olvasmányokat ld. fent, az egyes témáknál (feltöltésük folyamatban).

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _