Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai héber szövegolvasás
_ _
Kurzus címe: Királyok könyve (Illés-történetek)
_ _
Kurzus címe angolul: Biblical Hebrew Text Seminar: 1 Kings 12 - 2 Kings 2
_ _
Szemeszter: 2014/15 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: szerda 16:00-17:30
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-205.12
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A szeminárium célja:

 

A szemináriumon az Izráel és Júda szétválásának korai történetét és az Illés életét elbeszélő szövegrészeket olvassuk a Királyok könyvéből (1Kir 12 - 2Kir 2). A nyelvtani ismeretek elmélyítésén, a szókincs bővítésén, és általában a bibliai héber szövegekben való jártasság megszerzésén túlmenően a kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a szöveghagyományozás problémáit és a bibliai történetírás jellegzetességeit is.

 

A jegyszerzés szempontjai:

 

felkészülés az órákra és órai munka - 60%

félév végi beszámoló az olvasott szövegből - 40%

 

Olvasandó szöveg:

1 Kir 12 – 2 Kir 2, A. Jepsen kiadásában, in: K. Elliger – W. Rudolph, et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1966/77 (51997) és utánnyomásai(k)

 

Szótárak, konkordanciák:

 

Brown, F. – Driver, S. R. – Briggs, C. A., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament,Oxford: Clarendon, 1906 (számos utánnyomás)

Clines, D. J. A. (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew I-V, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993

Even-Shoshan, A. (ed.), A New Concordance of the Bible, Jerusalem: Kiryat Sefer, 1988

Gesenius, W. – Zimmern, H. – Müller, M. – Weber, O. - Buhl, F., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Lepzig: Vogel, 171921

Koehler, L. – Baumgartner, W. (neu bearbeitet von Baumgartner, W. – Stamm, J. J. – Hartmann, B.), Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament I-II, Leiden – New York – Köln: Brill, 31995 (ill. ennek korábbi, angol-német változata: Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden – Grand Rapids: Brill – Eerdmans, 1958)

Lisowsky, G., Konkordanz zum hebräischen alten Testament, Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 21958

 

Kommentárok:

 

Cogan, M., I Kings: A New Translation with Introduction and Commentary, New York etc.: Doubleday, 2001 (The Anchor Bible)

Cogan, M. – Tadmor, H., II Kings: A New Translation with Introduction and Commentary, New York etc.: Doubleday, 1988 (The Anchor Bible)

De Vries, Simon J., 1 Kings, Nashville: Nelson, 2003 (Word Biblical Commentary)

Ajánlott szakirodalom:

Komoróczy G., "Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Illés próféta és Izráel politikája az i.e. 9. században", in: uő., Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Az értelmiség felelőssége az ókori Keleten - Tanulmányok ókori keleti szövegek értelmezése köréből, Budapest: Századvég, 1992, 183-198. o.

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _