Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliatudományi kutatószeminárium
_ _
Kurzus címe: Az ’Izsák megkötözése’ / ’Ábrahám áldozata’ / ’Akeda’ történet (Gen 22) értelmezési hagyománya (MA, PhD)
_ _
Kurzus címe angolul: The Interpretation of the Aqedah (Gen 22)
_ _
Szemeszter: 2013/14 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Hétfő 18:00-19:30
_ _
Óra helyszíne: F 232
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-315.
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-335.
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A szemináriumon a résztvevők (doktoranduszok és mesterszakos hallgatók) önálló kutatások során térképezik fel a bibliai szakasz értelmezési hagyományának és hatástörténetének egyes irány(zat)ait és fázisait az ókortól napjainkig. A szemeszter elején ki-ki kiválaszt egy-egy vagy több témakört (a résztvevők számától függően), amely(ek)ből a félév során rövid előadással készül. Az órák másik részében együtt olvassuk és elemezzük az adott témához kiválasztott forrásszövegeket, lehetőleg eredeti nyelven, de nyelvi kompetencia hiányában fordításban. A kurzus a bibliatudomány / értelmezéstörténet órákon szerzett ismeretekre épül, de ezek az órák nem előfeltételei a szemináriumon való részvételnek.

Az értékelés szempontjai:

- órai részvétel és otthoni felkészülés (30%)

- a félév során tartott előadások (30%)

- dolgozat egy választott témából (a dolgozat terjedelme MA hallgatók esetében 3000, PhD hallgatók esetében 5000 szó) (40%)

Választható témakörök:

I. Forráscsoportok szerint

1. Héber Biblia / Ószövetség (szövegvariánsok, ókori fordítások, Biblián belüli párhuzamok, modern kommentárok)

2. Hellénisztikus zsidó irodalom (Makkabeusok, Philón, Josephus, stb.)

3. Apokrif és pszeudepigráf irodalom (Tóbit, Jubileumok, Liber Antiquitatum Biblicarum, Holt-tengeri tekercsek, stb.)

4. Targumok

5. Újszövetség és újszövetségi apokrifek

6-7. Rabbinikus irodalom 1-2 (Mekhilta, Babiloni Talmud, Jeruzsálemi Talmud, Genesis Rabba, Tanhuma, Pirké de-Rabbi Eliezer, stb.)

8-9. Patrisztikus irodalom 1-2 (görögök: Órigenész, Nüsszai Szt Gergely, Aranyszájú Szt János, Alexandriai Kürillosz, stb.; latinok: Ambrus, Ágoston, Beda venerabilis, stb.; szírek)

10. Középkori zsidó kommentár-irodalom (Mikraot Gedolot)

11. Keresztény értelmezések a középkorban és a reneszánsz idején

12. Újkori és modern értelmezések az egyes felekezetek szerint

II. Diszciplinák szerint

13-14. Filozófia 1-2 (Philón, Maimonides, Kant, Kierkegaard, Buber, Derrida, Girard, Lévinas, Soloveitchik, stb.)

15. Antropológia, pszichológia, vallástörténet (emberáldozat, gyermekáldozat, erőszak, stb.)

16. Feminizmus, gender studies (Sára és az Akéda)

17-18. Képzőművészet 1-2

19. Liturgia

20. Vallások és felekezetek (viszonyok és kölcsönhatások az Akéda értelmezésén keresztül)

III. Témák szerint

21. Az Akéda és a Templom-hegy

22. Szamaritánus hagyomány

23. Az angyalok szerepe

24. Izsák halála és feltámadása

25. Párhuzam az Iphigeneia-történettel

26. Párhuzam a Jefte lánya-történettel

A témakörök indokolt esetben bővíthetők.

 

Általános szakirodalom:

Greiner, B., Janowski, B., Lichtenberger, H. (Hrsg.), Opfere deinen Sohn! Das Isaak-Opfer in Judentum, Christentum und Islam, Tübingen: Francke, 2007

Kundert, L., Die Opferung/Bindung Isaaks I-II, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1998

Manns, F. (ed.), The Sacrifice of Isaac in the Three Monotheistic Religions, Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1995

Noort, E. - Tigchelaar, E. (eds.), The Sacrifice of Isaac: The Aqedah (Genesis 22) and its Interpretations, Leiden/Boston: Brill, 2002 (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 4)

Spiegel, Sh. The Last Trial: On the Legends and Lore of the Command to Abraham to Offer Isaac as a Sacrifice: The Akedah, tr. J. Goldin, New York: Behrman, 21979

Xeravits G. (szerk.), Izsák megkötözése. Történet és hatástörténet, Budapest: L’Harmattan, 2010

 

Az egyes témákhoz a résztvevők maguk keresik meg a forrásokat és a szakirodalmat.

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _