Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van): Bene László
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliatudományi szövegolvasás
_ _
Kurzus címe: A Biblia pogány értelmezése a kései antikvitásban - Iulianus császár, Contra Galilaeos (MA)
_ _
Kurzus címe angolul: Pagan interpretation of the Bible in Late Antiquity: Emperor Julian’s Contra Galilaeos (Against the Christians)
_ _
Szemeszter: 2013/14 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: assziriologia+hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Kedd 14:00-15:30
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BMVD-101.61; BMA-HEBD-315.26
_ _
További kurzuskód: BMA-VALD-444:4
_ _
További kurzuskód: BMA-FILD-402.07; BBN-FIL-402.22
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Kurzus leírása, tematikája:

Amikor a héberek szent könyveit az ókori Alexandriában görögre fordították és a Ptolemaioszok könyvtárában elhelyezték, talán kevesen gondolták, hogy pár évszázad múltán az Egyiptomot is magában foglaló birodalom uralkodója személyesen kényszerül majd tollat ragadni, hogy az antik világ védelmében megpróbálja cáfolni azokat. Holott éppen ez történt, amikor Iulianus császár (361-363), saját és tanácsadóinak műveltségét és filológiai felkészültségét latba vetve megírta keresztényellenes iratát. Bár a műnek csupán részei maradtak ránk (azok is csak a keresztény cáfolatoknak köszönhetően), az érvelés világos: a keresztények Bibliája (a fennmaradt részek többsége az Ószövetségre vonatkozik) számos abszurditást tartalmaz, és legfeljebb csak korábbi szövegváltozatai és a benne rejlő utalások képviselnek vállalható értelmet és értéket – melyek viszont már nem sokban különböznek más népek és szent irataik üzenetétől. A császár érvei és olvasatai nem előzmények nélküliek: beleágyazódnak a Biblia korábbi értelmezési hagyományába, nagyban támaszkodnak a pogány elődök: Kelsos és Porphyrios érveire, de nem függetlenek keresztény, zsidó vagy gnósztikus exegetikai megoldásoktól sem.  A félév során ezeket az összefüggéseket igyekszünk feltárni a szöveg és párhuzamainak elemzése révén illetve a szakirodalom segítségével. A hallgatók két irányból közelíthetik meg a szöveget és a témát, és az év végi értékelés is ennek megfelelően történik: görögül tudók elsősorban a szöveg fordítása révén, a többiek pedig a fordítás és a szakirodalom alapján tájékozódva vehetnek részt a vitában.

 Az értékelés alapja:

 - az órai munka (az óralátogtás rendszeressége, az otthoni felkészülés alapossága, az órákon való aktív részvétel) (60%)

 - félév végi szóbeli beszámoló az olvasott forrásszövegekből / szemináriumi dolgozat az órákon érintett témák valamelyikéből (40%).

 Kurzushoz tartozó kötelező irodalom:

 Szövegkiadások:

1. Giuliano Imperatore, Contra Galilaeos, ed. E. Masaracchia,  Roma: Ateneo, 1990

2. Iuliani imperatoris librorum contra Christianos quae supersunt, ed. C. I. Neumann, Leipzig: Teubner, 1880 (Scriptorum graecorum qui christianam impugnaverunt religionem quae supersunt 3)

Fordítások:

1. The Works of the Emperor Julian, vol. III, with and English translation by W. C. Wright, Cambridge (Ma.) – London: Harvard University Press, 1923 (számos utánnyomás), 311-427. o. (Neumann szövege alapján) (https://archive.org/details/workswithenglish03juliuoft; http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_galileans_0_intro.htm)

2. Hoffmann, R. J., Julian’s Against the Galilaeans, Amherst: Prometheus, 2004

3. L’ Empereur Julien, Contre les Galiléens: Une imprécation contre le Christianisme, intr., trad. et comm. par Chr. Gérard, postface par L. Couloubaritsis, Bruxelles: Ousia, 1995

Szakirodalom:

1. Cook, J. G., The Interpretation of the Old Testament in Greco-Roman Paganism, Tübingen: Mohr Siebeck, 2004, pp. 248-350

2. Riedweg, Chr., “With Stoicism and Platonism against the Christians: structures of philosophical argumentation in Julian's « Contra Galilaeos »”, Hermathena 166 (1999) 63-91 (= “Mit Stoa und Platon gegen die Christen: philosophische Argumentationsstrukturen in Julians Contra Galileos”, in: Zur Rezeption der hellenistischen Philosophie in der Spätantike, hrsg. von Th. Fuhrer und M. Erler, Stuttgart: Steiner, 1999 (Philosophie der Antike 9), pp. 55-81

Kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Forrásszövegek:

- Kelsos, Igaz szó, ford. Komoróczy G., in: Világosság, 1969/3 melléklet.

- Órigenés, Kelszosz ellen, ford. Somos R., Kairosz Kiadó, 2008

- Porphyry’s Against the Christians: The Literary Remains, transl. R. J. Hoffmann, Amherst: Prometheus, 1994

- Cyrille D’Alexandrie, Contre Julien. Tome I, Livres I et II, introd., texte critique, traduction et notes par P. Burguière – P. Évieux, Paris: Cerf, 1985

Szakirodalom:

1. Az olvasott műhöz és a témához

- Asmus, R., Julians Galiläerschrift im Zusammenhang mit übrigen Werken, Freiburg im Breisgau, 1904

- Boulnois, M-O, „Genèse 2-3: mythe ou vérité ? : un sujet de polémique entre païens et chrétiens dans le « Contre Julien » de Cyrille d'Alexandrie”, Revue des Études Augustiniennes 54 (2008) 111-133

- De Vita, M. C., „Un « agone di discorsi »: « Genesi » e « Timeo » a confronto nel trattato di Giuliano « Contro i Galilei »”, Koinonia 32 (2008) 89-120

- Évieux, P. “De Julien à Cyrille: du « Contre les Galiléens » au « Contre Julien », Les Apologistes chrétiens et la culture grecque, sous la dir. de B. Pouderon et J. Doré, Paris: Beauchesne, 1998, pp. 355-368

- Finamore, J. F., „Θεοὶ θεῶν. An Iamblichean doctrine in Julian's Against the Galileans”, TAPhA 118 (1988) 393-401

- Malley, W. J. (s. j.), The Conflict between the Notion of Hellenic and Christian Wisdom in the Contra Galilaeos of Julian the Apostate and the Contra Julianum of St. Cyril of Alexandria, Rome: Université Grégorienne, 1978

- Riedweg, Chr. (in collaborazione con Christian Oesterheld), „Scritto e conscritto: per una nuove edizione di Cirillo Alessandrino Contra Iulianum”, Rudiae 10 (1998) (= Giuliano Imperatore: le sue idee, i suoi amici, i suoi avversari) 415-433

- Riedweg, Chr., „ Mythos mit geheimem Sinn oder reine Blasphemie ? : Julian über die mosaische Erzählung vom Sündenfall (« Contra Galilaeos » fr. 17,10-12 Masaracchia)”, Κορυφαίω ἀνδρί: mélanges offerts à André Hurst / éd. A. Kolde, A. Lukinovich, A.-L. Rey, Genève: Droz, 2005, pp. 367-375

- Riedweg, Chr., „Julians Exegese der Rede des Demiurgen an die versammelten Götter in Platons Timaios 41A-D”, in: D. Auger, É. Wolff (eds.), Culture classique et christianisme: mélanges offerts à Jean Bouffartigue, Paris: Picard, 2008, pp. 83-95

- Robert, F., „La rhétorique au service de la critique du christianisme dans le « Contre les Galiléens » de l'empereur Julien”, Revue des Études Augustiniennes 54 (2008) 221-256

- Scrofani, G., „’Like green herb’: Julian’s understanding of purity and his attitude towards Judaism in his "Contra Galiaeos"”, Journal of Late Antique Religion and Culture 2 (2008) 1-16

2. A szerzőhöz

- Athanassiadi, P., Julian: An Intellectual Biography, London: Routledge, 1992

- Elm, S., Sons of Hellenism, Fathers of the Church: the Emperor Julian and Gregory Nazianzus, Berkeley: University of California Press, 2012

- Rosen, K., Julian. Kaiser, Gott, Christenhasser, Stuttgart: Klett-Cotta, 2006- Smith, Rowland, Julian’s Gods: Religion and Philosophy in the Thought and Action of Julian the Apostate, London / New York: Routledge, 1995

 

 

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _