Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van): Turán Tamás
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Irodalomtörténet 2.: Bevezetés a posztbiblikus és korai rabbinikus irodalomba (BA)
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Introduction to Postbiblical and Early Rabbinic Literature
_ _
Szemeszter: 2013/14 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: H, 16-17:30
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-242
_ _
További kurzuskód: BBN-HEB11-312
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:

Az óra célja, hogy a félév során a hallgatók tematikus bevezetések és közös forráselemzések révén bevezetést nyerjenek a hellénisztikus kor (a második Templom időszaka) és a klasszikus rabbinikus kor irodalmába és képet alkothassanak annak eszmetörténeti hátteréről. Az egyes témákhoz olvasandó forrásszövegek ismeretéről az órák elején rövid írásbeli teszt formájában kell számot adni.   

Az értékelés szempontjai: 

- forrásismeret (órai tesztek) (30%)

- órai részvétel (közös forráselemzések) (20%)

- kollokvium (az előadások anyaga, forrás- és a szakirodalom-ismeret) (50%)

Tematika: 

1. (szeptember 9.) Turán Tamás

A klasszikus rabbinikus kor és irodalma – bevezetés

A Misna

- Órára: Jóma traktátus, 8. fejezet

 

2. (szeptember 16.) Buzási Gábor

A második Templom kora és irodalma – bevezetés

- Vizsgára: (1) Komoróczy G., “Judea története a hellénisztikus korban”: http://www.hebraisztika.hu/attachments/00000136.pdf; (2) VanderKam 2001:1-52, 53-58, 175-217

A szeptember 23-ai óra elmarad!

 

3. (szeptember 30.) Buzási Gábor

A Septuaginta

Elbeszélések a második Templom korából

- Órára: (1) Ariszteasz levele, ford. Simon L. Z., in: Dörömbözi J., szerk., Apokrif levelek, Budapest: Telosz, 1999, pp. 5-43; (2) Zsuzsanna története, in: Deuterokanonikus bibliai könyvek, 1998

- Vizsgára: VanderKam 2001:59-88, 135-137

- Ajánlott: S. Honigman, The Septuagint and Homeric Scholarship in Alexandria: A Study in the Narrative of the Letter of Aristeas, London – New York: Routledge, 2003

 

4. (október 7.) Buzási Gábor

“Újraírt Bibliák”

- Órára: Jubileumok könyve, ford. O. S. Wintermute, in: Charlesworth vol. 2, pp. 52-142; vagy ford. K. Berger, in: JSHRZ II/3

- Vizsgára: VanderKam 2001:88-102

- Ajánlott: J. C. VanderKam, The Book of Jubilees, Sheffield Academic Press, 2001

 

5. (október 14.) Turán Tamás

Midrás és aggada

- Órára: Mekhilta de-R. Ismael, Bahodes 7 (ed. Lauterbach, vol. 2, pp. 248-253)

 

6. (október 15-18. között) Turán Tamás

Talmud

- Órára: bJoma 82a-83a

- Blau Lajos, Bevezetés, in: Hevesi Simon, Blau Lajos, Weisz Miksa, Etika a Talmudban (Bp. 1920), 43-80.

 

7. (október 21.) Turán Tamás

Egyéb (exegetikai és halakhikus) irodalom

- Órára: R. Slomo Ganzfried, Kicur Sulhan arukh, CXXXI. fej. ("Az erev jomhakipurim... szabályai") (ford. Singer Leó, pp. 744-754); Solomon B. Freehof, A Treasury of Responsa (Philadelphia, 1963), pp. 220-223.

 

8. (november 4.) Buzási Gábor

Apokaliptikus irodalom

- Órára: Hénok könyve (1 Hénok / Etióp Hénok), ford. DobosK., in: Fröhlich I. – Dobos K., szerk., Henok könyvei, Piliscsaba: PPKE BTK, 2009

- Vizsgára: VanderKam 2001:102-115

- Ajánlott: G. Boccaccini – J. J. Collins, eds., The Early Enoch Literature, Brill, 2007

 

9. (november 11.) Buzási Gábor

Philón és az alexandriai zsidó irodalom

- Órára: “Mózes a világ teremtéséről”, ford. Somos R., in: Somos R., szerk., Középső platonizmus. Szöveggyűjtemény, Budapest: Osiris, 2005, pp. 292-337

- Vizsgára: J. R. Royse, “The Works of Philo”, in: A. Kamesar, ed., The Cambridge Companion to Philo, Cambridge University Press, 2009, pp.  32-64

- Ajánlott: (1) Goodenough, E. R., An Introduction to Philo Judaeus, Oxford: Blackwell, 21962; (2) Philo of Alexandria, On the Creation of the Cosmos According to Moses: Introduction, Translation and Commentary by D. T. Runia, Brill, 2001  

 

10. (november 18.) Buzási Gábor

Josephus

- Órára: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról, ford. Hahn I., Budapest: Helikon, 1984

- Vizsgára: H. W. Attridge, “Josephus and His Works”, in: Stone 1984:208-231

- Ajánlott: (1) T. Rajak, Josephus: The Historian and His Society, London: Duckworth, 22002;(2) Sh. J. D. Cohen, “History and Historiography in the Against Apion of Josephus”, History and Theory 27/4 (1988) 1-11

 

11. (november 25.) Buzási Gábor

Költői művek

- Órára: (1) Salamon zsoltárai, in: Charlesworth 2:651-670; (2) József és Aszeneth: Ókori regény József pátriárkáról és feleségéről, az egyiptomi Aszenethről, ford. Bolyki J., Kolozsvár: Koinónia, 2005, különösen: pp. 50-51, 55, 60-72, 92-95.

- Vizsgára: (1) VanderKam 2001:128-134; (2) D. Flusser, “Psalms, Hymns and Prayers”, in: Stone 1984:551-578

- Ajánlott: Szabó X., Salamon zsoltárai. Bevezetés, fordítás, jegyzetek, Budapest: L’Harmattan, 2009

 

12. (december 2.) Buzási Gábor

Bölcsességi irodalom

- Órára: (1) Ben Szira. (2) Salamon bölcsessége;mindkettő in: Deuterokanonikus bibliai könyvek, 1998

- Vizsgára: (1) VanderKam 2001:115-128; (2) Nickelsburg 2005:53-63, 205-212

- Ajánlott: M. Gilbert, “Wisdom Literature”, in: Stone 1984:283-324

 

13. (december 9.) Buzási Gábor

A qumráni közösség irodalma és más régészeti leletek

- Órára: (1) A damaszkuszi irat (CD), (2) A közösség szabályzata (1 QS), (3) Interpretációk Habakkuk könyvéhez (1 QpHab)

- Vizsgára: VanderKam 2001:147-173

- Ajánlott: (1) Vermes G., A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, ford. Hajnal P., Budapest: Osiris, 1998; (2) Xeravits G., Könyvtár a pusztában. Bevezetés a holt-tengeri tekercsek nem-bibliai irodalmába, Budapest: L’Harmattan, 2008

 

Kötelező szakirodalom: 

- J. C. VanderKam, Introduction to Early Judaism, Grand Rapids – Cambridge (UK): Eerdmans, 2001

- A rabbinikus témakörökhöz tartozó irodalomjegyzéket a félév során kapják meg a hallgatók.

Fontosabb forrásgyűjtemények: 

Apokrif / deuterokanonikus és pszeudepigráf irodalom

Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit, Gütersloh, 1973-

Apokrif / deuterokanonikus irodalom

Deuterokanonikus bibliai könyvek. A Septuaginta alapján, szerk. Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága, Budapest: Kálvin Kiadó, 1998

The Cambridge Annotated Study Apocrypha, szerk. H. C. Kee, Cambridge UP, 1994

Josephus

- Josephus in Nine Volumes, transl. H. St. J. Thackeray, Cambridge (Mass.) – London: Harvard University Press – Heinemann, 1926-, 9 vols. (Loeb Classical Library)

 

Philón

- Philo, Works, transl. F. H. Colson – G. H. Whitaker, Cambridge (Mass.) – London: Harvard University Press, 1929-, 12 vols. (Loeb Classical Library)

 

Pszeudepigráf irodalom

- J. H. Charlesworth, ed., The Old Testament Pseudepigrapha, New York etc.: Doubeday, vol. 1: Apocalyptic Literature and Testaments (1983), vol. 2: Expansions of the “Old Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works (1985)

 

Qumráni szövegek

- Fröhlich I., A qumráni szövegek magyarul, Piliscsaba-Budapest: PPKE-Szent István Társulat, 22000

- García Martinez, F., The Dead Sea Scrolls: The Qumran Texts in English, Leiden: Brill, 1994

- Komoróczy G., Kiáltó szó a pusztában. A holt-tengeri tekercsek, Budapest: Osiris, 1998

- Vermes, G., The Dead Sea Scrolls in English. Revised and extended fourth edition, Penguin, 41995

Ajánlott szakirodalom: 

- Davies-Finkelstein 1989: W. D. Davies – L. Finkelstein, eds., The Cambridge History of Judaism, Volume Two: The Hellenistic Age, Cambridge: Cambridge University Press, 1989

- Cohen 2006: Sh. J. D. Cohen, From the Maccabees to the Mishnah, Lousville-London: Westminster John Knox, 22006

- Grabbe 2010: L. L. Grabbe, Introduction to Second Temple Judaism: History and Religion of the Jews in the Time of Nehemiah, the Maccabees, Hillel and Jesus, T & T Clark, 2010

- Nickelsburg 2005: G. W. E. Nickelsburg, Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah: A Historical and Literary Introduction, Minneapolis: Fortress, 22005

- Schäfer 2003: P. Schäfer, The History of the Jews in the Greco-Roman World, London-New York: Routledge, 2003

- Schürer 1973-87: E. Schürer – G. Vermes – F. Millar – M. Goodman, eds., The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135), Edinburgh: T & T Clark, 3 vols.   

- Stemberger 1977 (2001): G. Stemberger, Geschichte der jüdischen Literatur. Eine Einführung, München: Beck, 1977, pp. 26-65 (magyarul: A zsidó irodalom története, Budapest: Osiris, 2001, ford. Dobos K. D.)

- Stone 1984: M. E. Stone, ed., Jewish Writings of the Second Temple Period: Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran Sectarian Writings, Philo, Josephus, Assen – Philadelphia: Van Gorcum – Fortress Press

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _