Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Klasszikus héber szövegolvasás (kezdő): Genesis (József története)
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2011/12 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne: F 232
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-205.23
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A szeminárium célja:

-    a korábban megszerzett nyelvtani ismeretek elmélyítése

-    a szókincs bővítése

-    a bibliai szövegek olvasásában és értelmezésében való alapvető jártasság megszerzése

-    felkészítés az önálló szövegolvasásra, amely a későbbi kurzusokhoz (és az MA képzésben kötelező bibliai szigorlathoz) feltétlenül szükséges.

 

Az értékelés szempontjai:

-    az otthoni felkészülés alapossága és az órai aktivitás (25%)

-    dolgozatok (minden óra elején) (50%)

-    félév végi szóbeli beszámoló (25%)

 

Az olvasandó szöveg:

Genesis 37-48 (József története), ed. O. Eissfeldt, in: K. Elliger - W. Rudolph et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984

 

Szótárak, konkordanciák:

Brown, F. - Driver, S. R. - Briggs, C. A., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford: Clarendon, 1906 (számos utánnyomás)

Clines, D. J. A. (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew I-V, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993

Even-Shoshan, A. (ed.), A New Concordance of the Bible, Jerusalem: Kiryat Sefer, 1988

Gesenius, W. - Zimmern, H. - Müller, M. - Weber, O. - Buhl, F., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Lepzig: Vogel, 171921

Koehler, L. - Baumgartner, W. (neu bearbeitet von Baumgartner, W. - Stamm, J. J. - Hartmann, B.), Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament I-II, Leiden - New York - Köln: Brill, 31995 (ill. ennek korábbi, angol-német változata: Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden - Grand Rapids: Brill - Eerdmans, 1958)

Lisowsky, G., Konkordanz zum hebräischen alten Testament, Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 21958


Kommentárok:

Sarna, N. M., Genesis / Beresit [Be-reshit], Philadelphia etc.: The Jewish Publication Society, 1989 (The JPS Torah Commentary)

Westermann, C., Genesis II-III, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1981-82 (Biblischer Kommentar: Altes Testament, I/2-3)

 

 

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _