Oktató: Bányai Viktória
_ _
Oktató 2 (ha van): Koltai Kornélia
_ _
Oktató 3 (ha van): Turán Tamás
_ _
Tanegység ált. címe: Bevezetés a Héber Bibliába / Ószövetségbe: bibliai irodalomtörténet
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Introduction to the Hebrew Bible / Old Testament
_ _
Szemeszter: 2018/19 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Sz 10-11:30
_ _
Óra helyszíne: F. 234.
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-302
_ _
További kurzuskód: BBN-BIB-201
_ _
További kurzuskód: BMVD-202.27
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az előadások bevezetést nyújtanak a Héber Biblia (Ószövetség) irodalmába. A félév első felében tematikus előadások során ismerkednek meg a hallgatók a szöveg kialakulásával, kanonizációs folyamatával, főbb változataival, majd értelmezéstörténetével. Az előadások második csoportja az egyes könyv-, mű- és szövegcsoportokat mutatja be közelebbről. A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a bibliatudomány legfontosabb fogalmaival, problémaival és a kutatás irányaival.

Az előadásoknak nem célja, és nem feladata a Héber Biblia „tartalmának” ismertetése. A narratív szöveganyag tartalmi, adatszerű ismeretének megszerzése (személy- és helynevek, történetek, ismertebb szólások eredete) a hallgatók önálló feladata. Ezt ellenőrzi a 10 Biblia-ismereti teszt szeptember 26 és december 5 között az órák első 15 percében. Ezek anyaga: 1. Genesis; 2. Ex. 1–20; 3. Numeri 9, 11–14, 16, 20–24, Jósua k. 1–11.; 4. Bírák k., Ruth; 5. 1Sámuel; 6. 2Sámuel; 7. 1Királyok; 8. 2Királyok; 9. Jeremiás k.; 10. Ezra, Nehemia, Eszter k.

 

 Az előadások témái

Szept. 12. Kánon (héber kánon története, részei, alexandriai kánon) - Bányai Viktória

Szept. 26. A Héber Biblia hagyományozásának története - Bányai Viktória

Okt. 3. Klasszikus fordítások (targumok, Septuaginta, Vulgáta, Pesitta) és ezek szerepe a szövegkritikában - Montskó Benjámin

Okt. 10. Bibliafordítás elmélet és gyakorlat; a magyar bibliafordítás története - Koltai Kornélia

Okt. 17. Bibliai költészet - Koltai Kornélia

Okt. 24. Történeti könyvek - Biró Tamás

Nov. 7. Tóra - Turán Tamás

Nov. 14. Tóramagyarázat (bibliamagyarázat) története – ókor, középkor - Turán Tamás

Nov. 21. Prófétai irodalom - Koltai kornélia

Nov. 28. Bölcsességirodalom - Montskó Benjámin

Dec. 5. Modern bibliakritika - Kelenhegyi Andor

Dec. 12. Posztkritikai irányzatok - Kelenhegyi Andor

 

A jegyszerzés komponensei:

Bibliaismereti tesztek, a legjobb 7 eredmény figyelembevételével: 40% (Azon hallgatók, akik korábban elvégezték a BIB-101Bibliaismeret szemináriumot, felmentést kapnak alóla.)

Írásbeli vizsga az előadások anyaga és a kijelölt szakirodalom alapján: 60%

 

Tankönyv gyanánt az alábbi bevezetések valamelyike:

J. A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe. A kezdetektől az alexandriai kánon lezárásáig. Budapest: Kálvin, 1999 (eredeti kiadás: 1987)

Rózsa Huba, Az Ószövetség keletkezései. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe I-II. Budapest: Szent István Társulat, 31996

John J. Collins, Introduction to the Hebrew Bible. Second Edition, Minneapolis: Fortress Press, 2014

Ajánlott szakirodalom:

Kustár Zoltán, A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában. Kálvin Kiadó, 2010

Trebolle Barrera, J., The Jewish Bible and the Christian Bible. An Introduction to the History of the Bible. Leiden – Grand Rapids: Brill – Eerdmans, 1998

További olvasmányokat az egyes témák előadói jelölnek ki!

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 3
_ _