Oktató: Marossy Attila
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Etikai kérdések a Héber Bibliában
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Ethical questions in the Hebrew Bible
_ _
Szemeszter: 2018/19 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: P 8:30-10
_ _
Óra helyszíne: F 233
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-301
_ _
További kurzuskód: BBN-BIB-601
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-307
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A kurzus leírása

Az előadás célja, hogy betekintést nyújtson a Héber Biblia (Ószövetség) legfontosabb etikai kérdéseibe. A félév folyamán végigvesszük a Héber Biblia főbb hagyománycsoportjait és etikai alapproblémáit, illetve az ezek hátteréül szolgáló társadalmi jelenségeket. A teológiai és etikai koncepciók megértéséhez áttekintjük az ókori Izráel társadalmi változásait a legfontosabb vonatkozó antropológiai, régészeti és irodalomtörténeti kutatások alapján. Az előadásokon nagyobb etikai problémákat (genocídium, vérbosszú, idegengyűlölet, szexuális törvények) is feldolgozunk.

Az óra Facebook-csoportja.

Tematika:

 1. Módszertani bevezetés. Az etikai kérdések teológiai, antropológiai és történeti megközelítése és tudományos eszköztára. A normatív rendszerek fogalma, kialakulása és főbb jellemzői. Szóbeli és írásbeli hagyományok.
 2. Történeti és irodalomtörténeti vázlat. Az ókori Izráel nagyobb korszakainak vázlatos áttekintése, a Héber Biblia nagyobb hagyománycsoportjainak időbeli elhelyezése és főbb jellemzőik. Teológia-történeti alapok. A Münster-modell.
 3. Az északi országrész (Izráel) társadalomtörténete és etikai problémái, az i.e. 8. század prófétái.
 4. Az Exodus-hagyomány és a Tízparancsolat etikai kérdései. A Honfoglalás-hagyomány, etnikai konfliktusok és genocídium történetkritikai és teológiai értelmezése.
 5. A peremvidék társadalma és hagyományai, az ősatyák történetei. Pillanatképek egy törzsi társadalom életéből.
 6. Az Őstörténet etikai problémái. A jó és rossz tudása, testvérgyilkosság, a bűn elterjedése az Őstörténet hagyománya szerint. Teológiai és pszichológiai interpretációk.
 7. Jeruzsálem felemelkedése, élet az i.e. 7. századi Júdában. Államosiadás, kultuszcentralizáció és a deuteronomista iskola programja. Társadalmi fejlődés, politikai manőverezés és a nagypróféták etikai pozíciója.
 8. A babiloni fogság: a papság felemelkedése és fogság utáni helyzete, a papi irat (P) törvényei és a Szentség Törvénye (H). A papi törvények erkölcsi szabályai.
 9. Etikai kérdések a bölcsességirodalomban. A Példabeszédek, Jób könyve és a Prédikátor könyve. Zsoltárok és Énekek Éneke.
 10. Átfogó etikai kérdések I.: nemzeti identitás, idegengyűlölet, genocídium
 11. Átfogó etikai kérdések II.: szexualitás, szexuális erőszak, a nők helyzete
 12. Átfogó etikai kérdések III.: társadalmi igazságosság, bűn és bűnhődés, vérbosszú, menedékvárosok. Jogrendszer, társadalmi ideálok és államforma.

A számonkérés módja:

40% aktív órai munka (BA kódon)

40% aktív órai munka + kiselőadás választott témából (MA kódon)

30% zárthelyi dolgozat

30% Wikipedia-cikk választott témából a HebraWiki-projekt keretében

Bibliográfia

Kötelező irodalom (kijelölt részletek)

Bereczkei, T.Az erény természete. Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség.Budapest: Typotex, 2009.

Finkelstein, I. – Silberman, N. A.Biblia és Régészet. Az ókori Izráel történelmének két arca.Gold Book, 2001.

Kessler, R.Az ókori Izráel társadalma.Budapest: Kálvin, 2011.

Miller, J. M. – Hayes, J. H.Az ókori Izrael és Júda története.Piliscsaba: PPKE-BTK, 2003.

Rózsa, H.Az Ószövetség keletkezése I.2. kiadás. Budapest: Szent István, 1995. (Fenntartásokkal)

Rózsa, H.Az Ószövetség keletkezése II.2. kiadás. Budapest: Szent István, 1996. (Fenntartásokkal)

Etika tankönyvek a Héber Bibliához

Barton, J.Understanding Old Testament Ethics: Approaches and Explorations.Westminster, 2003.

Barton, J.Ethics in Ancient Israel.New York: Oxford University Press, 2014.

Green, J. B.The Old Testament and Ethics: A Book-By-Book Survey.New Edition. Baker, 2013.

Green, J. B. (edit.)Dictionary of Scripture and Ethics.Baker Book House, 2011. 

Janzen, W.Old Testament Ethics. A Paradigmatic Approach.Louisville: Westminster/John Knox, 1994.  

Kaiser, W. C. Jr.Toward Old Testament Ethics (Ethics – Old Testament Studies).Grand Rapids: Zondervan, 1992. 

Kessler, R.Der Weg zum Leben: Ethik des Alten Testaments.Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2017. 

Eckhart, O.Theologische Ethik des Alten Testaments.Theologische Wissenschaft, Bd. 3/2. Kohlhammer, 1994. 

Wright, C. J. H.Old Testament Ethics for the People of God.Inter Varsity, 2011. 

További irodalom

Evolúciós etika és antropológia

Bereczkei, T.Evolúciós pszichológia.Budapest: Osiris, 2003. 

Boehm, C.Moral Origins. The Evolution of Virtue, Altruism and Shame.New York: Basic Books, 2012. 

Broom, D.The Evolution of Morality and Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

Joyce, R.The Evolution of Morality. Life and Mind: Philosophical Issues in Biology and Phychology(Kim Sterelny – Robart A. Wilson, edit.). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2006. 

Louden, R. B.Morality and Moral Theory. A Reappraisal and Reaffirmation.Oxford: Oxford University Press, 1992. 

J. McKenzie Alexander.The Structural Evolution of Morality.Cambridge University Press, 2007. 

Bevezetés a Héber Bibliába

Carr, D. M. An Introduction to the Old Testament.Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. 

Collins, J. J.Introduction to the Hebrew Bible.2nd edition. Minneapolis: Fortress Press, 2014. 

Coogan, M. D.The Old Testament. A very short introduction.Oxford University Press, 2008. 

Friedman, R. E.Who wrote the Bible? Harper Collins, 1987. 

Gertz, J. C.Grundinformation Altes Testament.Vandenhoeck & Ruprecth, 2006. 

Longman, T. III. – Dillard, R. B.An Introduction to the Old Testament.Grand Rapids: Zondervan, 2006. 

Zenger, E. – Frevel, C.Einleitung in das Alte Testament.9. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer, 2015. 

A Héber Biblia teológiája

Brueggemann, W.Old Testament Theology: An Introduction.Library of Biblical Theology. Abingdon Press, 2008. 

Hess, R. S.The Old Testament: A Historical, Theological and Critical Introduction.Baker Publishing House, 2016.

Jeremias, J.Theologie des Alten Testaments (Grundrisse zum Alten Testament).Vandenhoeck & Ruprecht, 2016.

Orth, G.Theologie kompakt: Band 2, Altes Testament.Calwer Taschenbibliothek, Band 92. Calwer, 2002. 

Stanley, C. P.The Hebrew Bible. A Comparative Approach.Fortress, 2009. 

Óizraeli vallástörténet

Barton, J.Religious Diversity in Ancient Israel and Judah.T&T Clark, 2010.

Hess, R. S.Israelite Religions: An Archaeological and Biblical Survey.Baker Academic, 2007.

Smith, Mark S.The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel.Biblical Resource Series. Eerdmans, 2002. 

Zevit, Z.The Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Parallactic Approaches.New edition. Bloomsbury, 2003.

Izráel története

Banks, D.Writing the History of Israel.New York: T&T Clark International, 2006.

van Bekkum, K.From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiograohy of Israel's Settlement in Canaan.Leiden: Brill, 2011.

Ben-Sasson, H. H.A History of the Jewish People.Cambridge: Harvard University Press, 1976.

Dever, W. G.Who were the early Israelites, and where did they come from?Grand Rapids: Eerdmans Publishing, 2003.

Edelman, D.The Origins of the 'Second' Temple.London: Equinox, 2005.

Faust, A. Israel's Ethnogenesis: Settlement, Interaction, Expansion and Resistance.London: Equinox, 2006.

Finkelstein, I.The Forgotten Kingdom. The Archaeology and History of Northern Israel.Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013.

Finkelstein I. – Silberman, N. A.The Bible Unearthed.New York: Touchstone, 2001.

Gabriel, R. A.The Military History of Ancient Israel.Westport: Praeger, 2003.

Killebrew, A. E.Biblical Peoples and Ethnicity: An Archaeological Study of Canaanites, Egyptians, Philistines, and Early Israel, 1300-1100 BCE.Atlanta: Leiden, 2005.

Lowery, R. H.The Reforming Kings. Cults and Society in First Temple Judah.JSOT Supplement Series 120. Sheffield: JSOT Press, 1991.

Pury, A. – Römer, T. – Macchi, J.-D.Israel Constructs its History. Deuteronomistic Historiograohy in Recent Research.JSOT Supplement Series 306. Sheffield: JSOT Press, 2000.

Talmon, S.The Judean 'Am Ha'ares in historical perspective.Fourth World Congress of Jewish Studies, Vol. 1. 1967.

Thompson, T. L.Early History of the Israelite People from the Written & Archaeological Sources.Leiden: Brill, 1992.

Szexuáletika

Conway, C. M.Sex and Slaughter in the Tent of Jael. A Cultural History of a Biblical Story.Oxford University Press, 2017.

Ellens, J. H.Sex in the Bible. A new consideration.London: Praeger, 2006.

Ipsen, A.Sex Working and the Bible.London: Equinox, 2009.

Masterson, M. – Rabinowitz, N. S. – Robson, J.Sex in Antiquity. Exploring Gender and Sexuality in the Ancient World.New York: Routledge, 2015.

A háború etikája

Gundry, S. N. – Gard, D. L. – Merill, E. H. – Cowles, C. S. – Longman III, T.Show Them No Mercy. Four Views on God and Canaanite Genocide.Grand Rapids: Zondervan, 2003. 

Sorabji, R. – Rodin, D. (edit.)The Ethics of War. Shared Problems in Different Traditions.Aldershot: Ashgate, 2006.

Ulanowski, K. (edit.)The Religious Aspects of War in the Ancient Near East, Greece and Rome.Leiden: Brill, 2016.

Szomszédos népek együttélése, idegengyűlölet

Friedenreich, D. M.Foreigners and Their Food. Constructing Otherness in Jewish, Christian and Islamic Law.Berkeley: University of California Press, 2011.

Killebrew, A.Biblical Peoples and Ethnicity.Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005.

Pardes, I.The Biography of Ancient Israel. National Narratives in the Bible.Berkeley: University of California, 2000.

Sawyer, J. F. A. – Clines, D. J. A.Midian, Moab and Edom. The History and Archaeology of Late Bronze and Iron Age Jordan and North-West Arabia.JSOT Supplementary Series 24. Sheffield: Department of Biblical Studies, 1983.

Sayce, A. A. – Peterson, R.Race in Ancient Egypt and the Old Testament.Washington DC: Scott-Townsend, 1993.

Sayce, A. H.Early Israel and the Surrounding Nations.CreateSpace, 2016.

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 3
_ _