Oktató: Koltai Kornélia
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Szövegelemző szeminárium (magyarul): Héber Biblia / Ószövetség
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2017/18 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Cs 10-11:30
_ _
Óra helyszíne: F 232
_ _
Kurzuskód: BBN-BIB-221
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A szeminárium célja:

Az órákon szemelvényeket elemzünk a Héber Bibliából / Ószövetségből. Az elemzések során magyar fordítást használunk (a forrásnyelvek ismerete nem előfeltétel), ugyanakkor esetenként (nyelvtudással rendelkező hallgatók bevonásával) összevetjük az olvasottakat az eredeti szöveggel is.

A használatra javasolt bibliafordítás:

Protestáns új fordítású (újonnan revideált) Biblia (RÚF 2014).

http://www.parokia.hu/ujkiadas/

A kurzus során különböző műnemű, illetve műfajú/típusú szövegeket fogunk tárgyalni: vizsgálatokat végzünk a hagyományosan elbeszélőinek tekintett egységeken (válogatás a Genesis, Bírák, 1-2 Sámuel és 1-2 Királyok könyvéből), megvizsgáljuk a költői (köztük prófétai) szövegeket (szemelvények a Zsoltárok könyvéből, az archaikus költeményekből, a nagy- és kisprófétáktól), valamint bölcsességirodalmi szövegeket (példabeszédeket, példázatokat) vetünk analízis alá.

A megközelítés módszerei is különbözőek lesznek - részben a különböző műfajiságnak köszönhetően -, az ún. klasszikus narratológia, és a hagyományos verstan fogalom- és eszköztára mellett felhasználjuk bizonyos posztmodern irányzatok, szemléletek megközelítési módszereit is, de folyamatosan lehetőség nyílik a szubjektív elemzésre is.

A félév végére a hallgatók szemináriumi dolgozat formájában önálló elemzést készítenek egy-egy választott szövegrészből.


A jegyszerzés feltételei:

Értékelés az órai részvétel és a szemináriumi dolgozat alapján.


A tervezett tanmenet:

Az órákon a Héber Biblia / Ószövetség ill. a posztbiblikus zsidó irodalom egyes szakaszait elemezzük közösen a választott módszer és szakirodalom figyelembevételével, illetve a félév végére elkészítendő szemináriumi dolgozatok tematikáját vitatjuk meg.


Szakirodalom:

Az adott bibliai szakaszokhoz kapcsolódóan változó.


Megjegyzés:

Forrásnyelvek ismerete nem előfeltétel.


Részletes tematika:

1. óra:

A félév menetének megbeszélése, bevezető gondolatok: a Biblia irodalmi megközelítése a Gen. 22,1-19: Az Aqéda-történet/Izsák feláldozása/Ábrahám áldozata alapján

A félév tematikája a következőképpen alakul a hallgatók javaslatainak a figyelembevételével, beépítésével - tárgyalandó témaköreink:


2. óra:

Gen. 22,1-19: Aqéda/Izsák feláldozása/Ábrahám áldozata.

Kapcsolódó irodalom: Erich Auerbach, „Odüsszeusz sebhelye”, in: MimézisA valóság ábrázolása az európai irodalomban (Budapest. Gondolat, 1985), pp. 5-27.


3. óra:

Gen. 11,1-9: Bábel tornya.

Kapcsolódó irodalom: John J. Collins, „A történetkritika és posztmodern kritikusai”, in: A Biblia Bábel után. Történetkritika a posztmodern korban (Napjaink teológiája, 10; Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2008), pp. 9-57.


4. óra:

Gen. 2,4b-3,24: A második teremtéstörténet, a paradicsom; A bűnbeesés.

Kapcsolódó irodalom: Walter Vogels, „Az ember a földhöz tartozik”, in: Pannonhalmi Szemle 1997 (V) 3/10-28.

Fabiny Tibor, „Új irányzatok a Biblia értelmezésében”, in: Szóra bírni az írást. Irodalomkritikai irányok lehetőségei a Biblia értelmezésében. Hat tanulmány, hozzászólások és vita (Hermeneutikai Füzetek, 3; Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1994), pp. 5-14.


5. óra:

Gen. 21,8-21: Hágár és Izmael elűzése.

Kapcsolódó irodalom: Jacob Licht, „The Two Aspects of Biblical Narrative”, in: Storytelling in the Bible(Jerusalem: The Magnes Press, The Hebrew University, 1978), pp. 9-23.

Fabiny Tibor, „Mi a narratív kritika?”, in: Szóra bírni az írást. Irodalomkritikai irányok lehetőségei a Biblia értelmezésében. Hat tanulmány, hozzászólások és vita (Hermeneutikai Füzetek, 3; Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1994), pp. 43-51.


6. óra:

Gen. 32,4-33,11: Jákob követeket küld Ézsauhoz; Jákob tusakodása; Ézsau kibékül Jákobbal.

Kapcsolódó irodalom: Geoffrey H. Hartman, „Küzdelem a szövegért”, in: Pannonhalmi Szemle,1995 (III) 4/6-21.

Fabiny Tibor, „Mi a dekonstrukció?”, in: Szóra bírni az írást. Irodalomkritikai irányok lehetőségei a Biblia értelmezésében. Hat tanulmány, hozzászólások és vita (Hermeneutikai Füzetek, 3; Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1994), pp. 53-62.


7. óra:

Ex. 12,21-44. Tizedik csapás: az egyiptomi elsőszülöttek halála; Izrael elindul Egyiptomból. Deut. 7,1-16. Parancs a kánaáni bálványimádás kiirtására.

Kapcsolódó irodalom: Collins, John J., „Kivonulás és a felszabadítás posztkoloniális nézőpontból”, in: A Biblia Bábel után. Történetkritika a posztmodern korban (Napjaink teológiája, 10; Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2008), pp. 107-146.


8. óra:

Bir. 13-16. Sámson-történetek.

Kapcsolódó irodalom: Karasszon István, „Sámson - Izrael bírája?”, in: Az Ószövetség fényeiVeterotestamentica (Protestáns Művelődés Magyarországon, 10; Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002), pp. 233-242.

Shimon Bar-Efrat, „The Narrator”, in: Narrative Art in the Bible (London - New York: T & T Clark, 2008), pp. 13-23.


9. óra:

1Sám. 18,1-30: Jonatán szövetséget köt Dáviddal; Saul féltékeny Dávidra.

Kapcsolódó irodalom: Shimon Bar-Efrat, „The Characters”, in: Narrative Art in the Bible (London - New York: T & T Clark, 2008), pp. 47-64.; 77-86.


10-11. óra:

[Nagyobb ciklusok, amelyeket 1-1 órán tárgyalunk, komplex elemzéssel:]

Jónás könyve (4 fejezet)

Eszter könyve (10 fejezet)

Kapcsolódó irodalom: Jacob Licht, „Complex Structures”, in: Storytelling in the Bible (Jerusalem: The Magnes Press, The Hebrew University, 1978), pp. 121-143. 


12. óra:

Bir. 5,1-31. Debóra éneke.

Kapcsolódó irodalom: Wilfred G. E. Watson, „The Hebrew Poet in Action”, in: Classical Hebrew Poetry. A Guide to its Techniques (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series, 26; Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001, reprint) pp. 66-83.

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 3
_ _