Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliaismeret
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Bible survey
_ _
Szemeszter: 2017/18 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: H 16-17:30
_ _
Óra helyszíne: F 217
_ _
Kurzuskód: BBN-BIB-101
_ _
További kurzuskód: BBN-VAL-121
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A kurzus célja és haszna:

 

A szemináriumon a hallgatók behatóan megismerhetik a bibliai szövegeket, támpontokat kapnak az azokban való tájékozódáshoz, önálló kérdéseket fogalmazhatnak meg, illetve megismerkedhetnek a bibliatudomány alapvető kérdéseivel. A félév során a megadott menet szerint a teljes Ószövetséget (Héber Bibliát), az ószövetségi apokrif (deuterokanonikus) könyveket és az Újszövetséget elolvassuk magyar fordításban. A kurzus mindenki számára hasznos, akinek a tanulmányai során bibliai történetekkel, személyekkel, motívumokkal, fogalmakkal lehet dolga. Kifejezetten ajánlott a kurzus azoknak a hallgatóknak, akik bibliai irodalomtörténeti és történelmi tárgyakat szeretnének felvenni.

 

Az órák menete:

 

A szemináriumi alkalmak egy-egy bibliaismereti teszttel kezdődnek a lenti beosztás szerint (kb. 30 perc). A tesztet követően lehetőség van az olvasottak megbeszélésére, a felmerülő kérdések megvitatására. Az órák utolsó harmadában a soron következő olvasmányokhoz kapnak a hallgatók praktikus bevezetőt.

 

Értékelés:

 

Az osztályzatot a bibliaismereti tesztek átlaga adja, határesetekben a végeredményt az órai diszkussziókban való részvétel pozitívan befolyásolhatja. A tesztek célja annak ellenőrzése, hogy a hallgatók alaposan és értőn elolvasták-e a feladott szövegeket. Minden teszt 12, egyenként maximum 10 pontos kérdést tartalmaz, de az osztályzatba csak a legjobb 10 válasz számít bele (0-40 = 1, 41-55 = 2, 56-70 = 3, 71-85 = 4, 86-100 = 5). Összesen három évközi tesztről lehet hiányozni, az így elmaradt, ill. elégtelen teszteket pedig egy alkalommal: a szorgalmi időszak utolsó hetében, összesítve lesz lehetőség megírni.

 

Tanmenet:

 

Bevezető

1. teszt – 1-3 Mózes (Teremtés, Kivonulás, Leviták)

2. teszt – 4-5 Mózes (Számok, Második Törvénykönyv), Józsué, Bírák

3. teszt – Ruth, 1-2 Sámuel, 1-2 Királyok

4. teszt – 1-2 Krónikák, Ezsdrás, Nehémiás, Eszter, Jób

5. teszt – Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke

6. teszt – Ézsaiás, Jeremiás, Jeremiás siralmai

7. teszt – Ezékiel, Dániel, Kispróféták: Hóseás, Jóel, Ámós, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás

8. teszt – Deuterokanonikus könyvek: Tóbit, Judit, Salamon bölcsessége, Sirák fia, Báruk, Jeremiás levele, 1-2 Makkabeusok, Zsuzsanna, Bél és a sárkány

9. teszt – Evangéliumok: Máté, Márk, Lukács, János

10. teszt – Apostolok cselekedetei; Pál levelei (1): A rómaiakhoz, A korinthusiakhoz 1-2

11. teszt – Pál levelei (2): A galatákhoz, Az efézusiakhoz, A filippiekhez, A kolosséiakhoz, A thessalonikaiakhoz 1-2, Timóteushoz 1-2, Titushoz, Filemonhoz; A zsidókhoz írt levél; Jakab levele, Péter levelei 1-2, János levelei 1-3, Júdás levele; Jelenések könyve

Pótdolgozatok; jegyek lezárása

Javasolt Biblia-fordítások:

 

A Magyar Bibliatársulat Revideált Új Fordítása, Budapest: Kálvin, 2014 (http://honlap.parokia.hu/ujkiadas/).

A Magyar Bibliatársulat 1975. évi újfordítású Bibliája és annak javított kiadásai, Budapest: Kálvin, 1990- (magyrázó jegyzetekkel: uo. 1996).

Revideált Károli-Biblia (1908) (http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN, http://szentiras.hu/KG/1Móz)

Káldi György fordítása átdolgozás digitális formában (http://szentiras.hu/KNB/Ter)

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Budapest: Szent Jeromos Bibliatársulat, 1997 (benne a deuterokanonikus könyvek is).

Mózes Ötkönyve és a Haftárák (Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest, 1939, utánnyomás: 1984) (A Tóra könyvei a hetiszakaszokhoz tartozó történeti ill. prófétai olvasmányokkal; héber-magyar párhuzamos szöveg, magyarázatokkal)

Szentírás [Héber Biblia / Ószövetség] (4 kötet), Budapest: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 1898-1907.

Deuterokanonikus bibliai könyvek, Budapest: Kálvin, 1998.

Újszövetség, ford., bev., utószó Simon Tamás László OSB, Pannonhalmi Főapátság, 2015

Ajánlott magyar nyelvű szakirodalom: 

 

Aharoni, Y. – Avi-Yonah, M. – Rainey, A. F. – Safrai, Z., Bibliai Atlasz, ford. Grüll T., Grüll T.- né, Kövér G., Budapest: Szent Pál Akadémia, 1999.

Dér K. – Horváth P., Bibliaismeret, Budapest: Műszaki, 1999.

Haag, H.(szerk.) Bibliai Lexikon, Budapest: Szent István Társulat, 1989.

Jeromos bibliakommentár I–III, szerk. Boros I., Budapest: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2003 (http://www.biblia-tarsulat.hu/kommentar.html).

Miller, S. M. – Huber, R. V., A Biblia története. A Biblia keletkezése és hatásai, Budapest: Kálvin, 2004.

Pecsuk O. (szerk.), Bibliaismereti kézikönyv, Budapest: Kálvin Kiadó, 2008.

A Szentírás magyarázata I–III (Jubileumi kommentár), Budapest: Kálvin, 1995 (11967).

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 3
_ _