Oktató: Biró Tamás
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Héber exegetikai szövegek: Rasi kommentárja
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Reading Rashi’s commentary (Gen. 12–17)
_ _
Szemeszter: 2017/18 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: hétfő 14.00–15.30
_ _
Óra helyszíne: F. 232 (folyóiratolvasó)
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-310.3
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-308.02
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-333.02
_ _
További kódok (ha van): BBN-BIB-705
_ _
Kurzus leírása:  

Az észak-franciaországi Rabbi Slomo Jichaki, azaz Rasi (1040–1105) a középkori rabbinikus irodalom meg­határozó alakja, Biblia- és Talmud-kommentárjai a mai napig a rabbinikus Biblia- és Talmud-értelmezés kiindulási pontjaiként szolgálnak.

A félév során az Ábrahám-történet első részéhez (Gen. 12–17. fejezetek, Lekh lekha) fűzött kommentárokat olvassuk el. Ezáltal a hallgatók ízelítőt kapnak a rabbinikus Biblia-értelmezésből, megalapozva további bibliatudományi és judaisztikai tanulmányaikat. A kurzus során a hallgatók:

 • megismerkednek a középkori héber nyelv egyes jellegzetességeivel,
 • megismerik a rabbinikus hermeneutika egyes fogalmait és módszereit,
 • gyakorlatot szereznek pontozatlan héber szövegek olvasásában
 • és az ún. Rasi-betűtípus olvasásában is (a félév utolsó harmadában),
 • jártasságot szereznek a Bar Ilan Responsa Project használatában,
 • bővítik a héber szókincsüket, és
 • megértik, milyen helyet foglal el Rasi a megelőző (például a midrási)
  és a későbbi (középkori és újkori) rabbinikus irodalom szövetében.

Hetente körülbelül egy fél fejezetnyi Rasit veszünk át. Elvárás, hogy a hallgatók a bibliai szöveget otthon önállóan dolgozzák fel, kéthetente egy-egy egész fejezetet. Ezen felül a Rasi-szöveget is preparálják előre, de azt órán közösen dolgozzuk fel. Kéthetente az óra egy-egy rövid szódolgozattal kezdődik, az épp olvasott fejezet Rasi-kommentárjából, valamint az éppen olvasandó bibliai fejezetből. A közbeeső hetek óráinak az elején az előző héten olvasott Rasit olvassuk fel újra.

Ezen felül a hallgatóknak a vizsgaidőszak elején egy rövidebb (3-5 oldal) terjedelmű feladatot (házi dolgozatot) kell beadniuk, amelynek célja az, hogy a close reading mellett a hallgatók a nagyobb szövegegységekkel való munkát is gyakorolják. BA-s hallgatók esetén a feladat egy szabadon választott motívum, jelenség vagy téma nyomon követése a félév során feldolgozott Rasi-szövegekben. MA-s hallgatók esetén pedig egy szabadon választott bibliai fejezethez írt Rasi-kommentár összevetése a Genesis Rabba midrás vonatkozó fejezetével.

A félévvégi írásbeli vizsga során néhány szemelvényt kell lefordítani és értel­mez­ni, valamint a szemelvényekhez kapcsolódó fogalmakat, jelenségeket meg­magya­rázni. Ha a hallgató a félév során a szövegek hangos felolvasásával nem boldogult, az oktató egy olvasásvizsgát is előírhat neki.

A kurzus folyamatosan bővülő honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2017-Rasi/.

A jegyszerzés feltételei:

 • 15%:    órai munka, aktivitás, felkészültség (otthoni preparáció).
 • 25%:    szódolgozatok (a félév során 5 alkalommal, 5×5% = 25%).
 • 20%:    rövidebb beadandó feladat.
 • 40%:   félévvégi írásbeli vizsga (szükség esetén szóbeli kiegészítő résszel).

Tematika: Bevezetés. Rasi működése és helye a kora középkori zsidó irodalomtörténetben. A középkori héber nyelv. Rabbinikus bibliaértelmezés. A Bar Ilan Responsa Project használata. Hetente fél fejezetnyi Rasi-kommentár szoros olvasása (close reading).

Naprakész részletek a kurzus honlapján: http://birot.web.elte.hu/courses/2017-Rasi/.

 

Szövegkiadások, ajánlott, ill. felhasználandó irodalom:

Hayim Dov (Charles Ber) Chavel (ed.), Pérusé Rasi al-ha-Tora (Jerusalem: Mosad Harav Kook, 1990) [36.8.Sev.1.]

Torat Haim (Jeruzsálem: Moszad Harav Kook, több kiadás).

Abraham Ben Isaiah and Benjamin Sharfman, (eds.), The Pentateuch and Rashi’s Commentary: A linear translation into English, I: Genesis (New York: S.S. and R. Publishing Company, Inc., 1949, 19762) [36.8.Isa.1./I]

Chanoch Albeck és J. Theodor, Bereschit Rabba mit kritischem Apparat und Kommentar (Jeruzsálem: Wahrmann Books, 1965) [41.5.2.1.Alb.1]

Jichak Avineri, Hékhal Rasi (I. Ocar ha-milin) (Jeruzsálem: Moszad Harav Kook, I. kötet: 1979, II. kötet: 1985) [36.8.Avi.1.]

Mose Katan, Ocar laazé Rasi (Jeruzsálem: 2000) [36.8.Cat.1.]

Avigdor Bonchek, What's Bothering Rashi? A Guide to In-depth Analysis of his Torah Commentary, 1. Bereishis (Feldheim Publishers, 1997)

Chaim Pearl, „Rasi élete: Legendák és valóság egy nagy tudós életrajzában” (ford.: Lukács Ilona), in: Rasi: Két életrajz (MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítője 8; Budapest: Judaisztikai Kutatócsoport, 1993) [P-MTAJKE.8] [36.8.Pea.2.] http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/hungaricajudaica/Ertesito_1993_apr.pdf.

Chaim Pearl, Rashi (Jewish Thinkers; London: Weidenfeld – Nicolson, 1988) [36.8.Pea.1.]

Wellesz Gyula, Rasi élete és működése (IMIT: Budapest, 1906) [36.8.Wel.2.]

Szögletes zárójelben a tanszéki könyvtárbeli helyszám szerepel. A könyvtárban elsősorban a [36.8] kód alatt található a Rasival kapcsolatos irodalom.

Megjegyzés: A kurzus gyakorlati jeggyel zárul. Az órákon való jelenlét és az aktív részvétel elvárás, a kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései alkalmazandók. Csak olyan hallgatóknak ajánlott, akik stabil bibliai héber nyelvi alapokkal rendel­keznek, és lehetőség szerint már több bibliai szövegolvasási órát is sikerrel elvégeztek.

Kurzus leírása angolul:  
* *

Reading Rashi's commentary on the first part of the Abraham story (Gen. 12-17), in order to introduce the students to rabbinic exegesis, medieval Hebrew, unvocalized texts, Rashi script, and the Bar Ilan Responsa Project, among others. Intended for advanced BA students and beginning MA students, with some experience in reading biblical texts.

_ _
Kreditpont? 0
_ _