Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai héber szövegolvasás
_ _
Kurzus címe: prózai szemelvények
_ _
Kurzus címe angolul: Biblical Hebrew text seminar: selected prose texts
_ _
Szemeszter: 2017/18 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: H 12-13:30
_ _
Óra helyszíne: F 232
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-205.22
_ _
További kurzuskód: BBN-BIB-704
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Kinek ajánlott ez a kurzus?

 

A kurzus olyan hallgatóknak ajánlott, akik már kellően stabil bibliai héber nyelvtani ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy heti egy fejezetet (átlagosan 30 verset) önállóan feldolgozzanak. A részvétel nem feltételezi (de nem is zárja ki) korábbi szövegolvasások elvégzését, a nyelvi kurzusokét viszont igen.

 

Hogyan zajlanak az órák?

 

Az órákon a bibliai szöveget olvassuk, fordítjuk és elemezzük, nagyjából egy-egy fejezetet alkalmanként. A fordítás során a cél a minél pontosabb szövegértés, az elemzés pedig a nyelvtani jelenségek, a stílus, a szövegváltozatok és az értelmezési lehetőségek megértésére, illetve feltérképezésére irányul.

 

Hogyan kell készülni az órákra?

 

Az olvasásra a hallgatóknak önállóan kell készülniük az irodalomjegyzékben megadott vagy azokhoz hasonló segédeszközök felhasználásával. Az órákon azokra a problémákra koncentrálunk, amelyeket önállóan nem sikerült megoldani. A tapasztalatok szerint az önálló készülésre legalább kétszer-háromszor annyi időt érdemes szánni, mint magukra az órákra (3-6 órát). A szótározás és a nyelvtanok használata mellett szükséges a kommentárok és más fordítások rendszeres forgatása is. 

 

Hogyan történik az értékelés?

 

Az értékelés az órai munkát (50%) és a félév végi beszámolót (50%) veszi alapul. Az órai munka elsősorban a rendszeres készülést jelenti: ennek jele a szavak ismerete (ezt tesztekkel ellenőrizzük), a pontos fordítás és a felkészült elemzés A félév végi beszámolón a félévre tervezett szemelvényeket kell fordítani és elemezni.

 

Mire készít fel ez a kurzus?

 

Aki a kurzust jó színvonalon elvégzi, annak jelentősen gyarapszik a bibliai héber szókincse és nyelvtudása, valamint jártasságot szerez a szövegkritikában, a szövegértelmezésben és a bibliai hermeneutikában is.   

Szövegek:

 

 1. Exodus 24 (Szövetségkötés a Sínai hegynél)
 2. Leviticus 16 (Az engesztelési ünnep)
 3. Józsué 6 (Jerikó bevétele)
 4. 1 Sámuel 8 (Izrael királyt kíván)
 5. 1 Kir 22 (Míkájehú próféciája)
 6. Ézsaiás 36 (Szanhérib hadjárata)
 7. Jeremiás 29 (A próféta levelet ír a száműzötteknek)
 8. Ezékiel 37 (Látomás Izráel újjáéledéséről)
 9. Jónás 1-4 prózai részei
 10. Jób 1:1-2:10 (Jób próbatétele)
 11. Nehemiás 9 (A nép bűnvallása)
 12. 2 Krón 34 (Jósiás király vallási reformjai)

 

Szövegkiadás:

 

Eissfeldt, O. in Elliger, K. – W. Rudolph, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984 (számos utánnyomás)

 

Ajánlott szótárak, konkordanciák:

 

Brown, F. – Driver, S. R. – Briggs, C. A., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament,Oxford: Clarendon, 1906 (számos utánnyomás)

Clines, D. J. A. (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew I-V, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993

Even-Shoshan, A. (ed.), A New Concordance of the Bible, Jerusalem: Kiryat Sefer, 1988

Gesenius, W. – Zimmern, H. – Müller, M. – Weber, O. - Buhl, F., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Lepzig: Vogel, 171921

Koehler, L. – Baumgartner, W. (neu bearbeitet von Baumgartner, W. - Stamm, J. J. - Hartmann, B.), Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament I-II, Leiden - New York - Köln: Brill, 31995 (ill. ennek korábbi, angol-német változata: Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden - Grand Rapids: Brill - Eerdmans, 1958)

Lisowsky, G., Konkordanz zum hebräischen alten Testament, Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 21958

 

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 3
_ _